دربی در آلمان هم درآمدزایی و هم آمادهسازی

Jahan e-Sanat - - NEWS - تلكس تلكس

برخالف گفته برخی از پیشکسوتان سرخابی برگزاری دربی دوستانه به قصد درآمدزایی و بستن تیمی قدرتمندتر کار غلطی نیست و به چرخ اقتصادی باشگاه کمک هم میکند.

برخی از پیشکسوتان و بازیکنان دو تیم استقالل و پرسپولیس معتقدند دربی آلمان به شرط برگزاری بیفایده است. برخی دیگر از این هم جلوتر میروند و میرس//ند به این که این دربی وسط بدنسازی و قبل از لیگ مضر است. اما این موضوع آیا واقعیت دارد، یعنی برگزاری دربی در آلمان یا آمستردام ضرر دارد؟

به نظر میرس//د یکی از دالیلی که وزارت ورزش کمتر به استفاده از فوتبالیستها در هیاتمدیره این دو تیم تمایل دارد. نوع نگاه غیرجامعی اس//ت که برخی از پیشکسوتان و بازیکنان دارند. در واقع آنها به این دو باشگاه،نگاهباشگاهیندارندوهمچنانتصورمیکنندمثل03 سالقبل بازیکنان دور هم جمع میشوند و فوتبال بازی میکنند.

برخی از آنها اصال نمیدانند که فلسفه فوتبال در دنیای مدرن بنگاه اقتصادی اس//ت و درآمدزایی و چرخاندن چرخ صنعت خودش و البته چرخ صنعت کشورهایش//ان. به عنوان مثال بارس//لونا و رئالمادرید به عنوان ثروتمندترین باشگاههای جهان کامال برای برگزاری دیدار دوستانه آمادهاند و این کار را انجام میدهند و از آن درآمدزایی میکنند. استقالل و پرسپولیس هم میتوانند درخواست بازی دوستانه به این دو تیم داشته باشند و به ازای پرداخت مبلغ مشخصی پول برای دو سال بعد دیداری با این دو تیم یا هر کدام از آنها انجام دهند.

در واقع استقالل و پرسپولیسی که در ایران حق پخش نمیگیرند و قوانین کپیرایت هم در ایران اجرا نمیشود تا از راه فروش لباس و کاله ...و درآمدزایی کنند دربی دوستانه میتواند کمک سرشاری از نظر اقتصادی برای آنها داشته باشد.

همین حاال در خبرهای غیررسمی میشنویم که هم استقالل و هم پرسپولیسقراراستازمحلدرآمدایندربی03 درصدتعهدبهبازیکنان را به دست آورند و بعد از دربی در تهران با پرداخت این پولها با بازیکنان قرارداد را به ثبت برسانند.

چیزی از این مهمتر برای دو باش//گاه وجود دارد؟ در واقع این کارها ضامن بقای این دو باشگاه است و اگر تاکنون انجام نشده به دلیل نبودن فضای مناسب بوده و حاال که میتوان این کارها را انجام داد چرا انجام نشود. عالوه بر اینکه دربی جذابیتهای خاص خودش را دارد و میتواند با یک برنامهریزی مناسب استقالل و پرسپولیس را به آمادگی بیشتر برساند، درآمدزایی هم دارد. این موضوع نه تنها اشکالی ندارد بلکه میتواند سازنده ساختار فوتبال این دو باشگاه هم باشد. پسریورگنکلینزمنباهرتابرلینقراردادبست رونی: زمان مناسب برای ترک یونایتد رسیده بود کیمیاعلیزادهجمعهازبیمارستانمرخصمیشود طاهری:حقپخشتلویزیونیحقماستونبایدازآنگذشت )منبع: خبرگزاریهای داخلی(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.