برگزاری مسابقات بینالمللی شطرنج جام ستارگان در منطقه آزاد انزلی

Jahan e-Sanat - - NEWS - فوتبال ایران

»جهانصنعت«- به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی پس از تجربه موفق میزبانی نخستین دوره مس//ابقات بینالمللی ش//طرنج جام س//تارگان از سوی این سازمان،دومیندورهمسابقاتبهمیزبانی منطقه آزاد انزلی با حضور هفت نفر از برترین شطرنجبازان مطرح بینالمللی ایران و جهان از جمله الکسی شیروف مرد افسانهای شطرنج جهان و همچنین نخستین دوره شطرنج ستارگان نوجوان ایران از بیستم تا بیست و هفتم تیرماه امسالدرمرکزنمایشگاههاوهمایشهای بینالمللیاینمنطقهبرگزارمیشود.

رییسهیأتشطرنجاستانگیالنبا اشارهبهحمایتومیزبانیسازمانمنطقه آزاد انزلی از مسابقات ملی و بینالمللی ورزش کش//ور همانند رشته شطرنج و ثبت مسابقات جام ستارگان شطرنج در تقویم ورزشی فدراسیون جهانی اظهار کرد: دومین دوره مسابقات بینالمللی جام س//تارگان شطرنج از سطح بسیار باالتری نسبت به دوره نخست برخوردار است که این موضوع در رنکینگ جهانی اعضایتیممنتخبجهانمشهوداست. میانگینجایگاهبینالمللیتیممنتخب جهان در این دوره 2670 بوده و این در حالی است که این رقم در دور نخست 2550 بوده است.

کیوم//رث بی//ات ب//ا بی//ان اینکه خوش//حالیم که س//ازمان منطقه آزاد انزلی میزبانی این دوره از مس//ابقات را نیز برعهده گرفته است، تصریح کرد: برگ//زاری رقابتهای ش//طرنج با این س//طح از ش//رکتکنندگان در تاریخ شطرنج ایران بیسابقه است و امیدواریم ب//ا توجه به جایگاه بینالمللی منطقه آزاد انزلی و جایگاه ش//طرنج به عنوان ی//ک ورزش فکری و راهب//ردی، این مس//ابقات در ارتقای س//طح کمی و کیفی ش//طرنج کشور و استان گیالن به عنوان یکی از قطبهای این رشته ورزش//ی، در س//طح بینالمللی تاثیر بسزایی داشته باش//د چراکه رقابت با برتری//ن ش//طرنجبازان جهان موجب ارتقای توان فنی ورزش//کاران ایرانی و افزایش رنکین//گ بازیکن بینالمللی کشورمان میشود .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.