دوسوپرایجنتوتیمهاییبهقیمتحدود5/1 میلیاردیورو

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مس//وولیت اکثر نقلوانتقاالت ب//زرگ و گرانقیمت دنی//ای فوتبال در چند س//ال اخیر به واسطه دو مرد بوده اس//ت؛ ژرژ مندز و مینو رایوال که بزرگترین معامالت را به انحصار خود درآوردهاند. با انتقال 85 میلیون یورویی روملو لوکاکو به منچس//تریونایتد، ایجنت ایتالیایی یکی دیگ//ر از معامالت گرانقیمت دنیای فوتبال را ترتیب داد اما ترکیب منتخب نقلوانتقاالت گرانقیمت دو مدیر برنامه، به چه صورت خواهد بود؟

ژرژ مندز با 865 میلیون یورو، از طریق شرکت ،«Gestifute» مندز پشت چند معامل//ه بزرگ دنیای فوتبال ب//وده و گاهی اوقات یک بازیکن را چندین بار با مبالغ هنگفت جابهجا کرده است که از جمله آنها آنخل دیماریا با مجموع 179 میلیون یورو، خامس رودریگز با 128 میلیون یورو، کریستیانو رونالدو با 113 میلیون یورو و فالکائوبا301 میلیونیوروهستند.

مینو رایوال با 583 میلیون یورو، سوپر ایجنت ایتالیایی هم در دو تابستان گذشته دو نقلوانتق//ال بزرگ و گرانقیمت انجام داده اس//ت: پ//ل پوگبا و روملو لوکاکو دو بازیکنی هستند که در مجموع با 190 میلیون یورو راهی منچستریونایتد شدهاند. زالتان ابراهیموویچ هم در مجموع 169 میلیون یورو برای رایوال درآمد داشته، ماریو بالوتل//ی و هنریک میخیتاریان با 69 میلیون یورو جزو نقلوانتقاالت گرانقیمت با مسوولیت رایوال بودهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.