رييس سازمان ميراثفرهنگي در سفر به كاشان:

Jahan e-Sanat - - NEWS -

زهرا احمديپور روز دوش//نبه به كاش//ان رفت و از بخشهاي تاريخي اين ش//هر ديدن كرد و در وصف خانههاي تاريخي اين شهر و بناهايش گفت: »حفاظت و مرمت آثار و احياي خانههاي تاريخي جزو ظرفيتهايي است كه ميتواند كاشان را به قطب گردشگري تبديل كند و درخواست ما اين است كه بتوانيم از اين ظرفيتها استفاده كنيم تا اين شهر تبديل به مقصد گردشگري شود.«

او كاش//ان را به واس//طه داشتن مجموعه خانههاي تاريخي و ميراث فرهنگي خاص خود مانند تپه سيلك و شهر زيرزميني نوشآباد، مجموعه منحصربهفردي دانسته كه اين شهر را متمايز ميكند.

رييس س//ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دس//تي و گردش//گري گفت: ثبت هر اثر در فهرس//ت ميراث جهاني بايد واجد ضوابط و معيارهاي يونسكو باشد.

زهرا احمديپ//ور در ديدار از آثار تاريخي كاشاناظهاركرد:ثبتيكشهربافضايزندهو قابل سكونت، ويژه است و زمان زيادي به طول انجاميد تا بتوانيم ويژگيها و توانمنديهاي يزد را معرفي و نظر يونس//كو را جلب كنيم و در حال حاضر ش//هر ديگري را براي ثبت در دستور كار نداريم.

وي اف//زود: ميتوانيم در فهرس//ت موقت يونسكو 10 درخواست ثبت داشته باشيم كه امكان تمديد آن نيز وجود دارد و پروندههاي زيادي از جمله اورامان، محور شهر ساساني و جنگلهاي ارسباران به فراخور ارزيابي يونسكو در فهرست ثبت قرار گرفته است.

معاون رييسجمهور ادامه داد: كاش//ان با مجموعه خانههاي تاريخي و ميراث فرهنگي خ//اص مثل تپه س//يلك و ش//هر زيرزميني نوشآباد، مجموعه منحصربهفردي است كه اين شهر را متمايز ميكند.

وي اف//زود: حفاظت و مرمت آثار و احياي خانههاي تاريخي جزو ظرفيتهايي است كه ميتواند كاشان را به قطب گردشگري تبديل كند و درخواس//ت ما اين است بتوانيم از اين ظرفيتها استفاده كنيم تا اين شهر تبديل به مقصد گردشگري شود.

احم//دي تصريح ك//رد: در منطقه كوير، ن//وع س//اخت، تكنولوژي س//اخت و مصالح مورد اس//تفاده باعث ايجاد يك همزيس//تي مسالمتآميز بين انسان و طبيعت شده است.

وي اضافه كرد: اقليم كاشان هم مثل اقليم يزد اس//ت كه بناها و آثار تاريخي آن شرايط زندگ//ي در كوير را براي س//اكنان آس//انتر كرده است؛ مردم در عين محدوديتهايي كه داشتند، زيست خود را در طول تاريخ بهطور ممت//د ادامه دادند و بناهاي واجد اثر و خاص تاريخي و فرهنگي را ايجاد كردند.

ريي//س س//ازمان مي//راث فرهنگ//ي، صنايعدستي و گردشگري كشور تاكيد كرد: سازمان بر احياي صنايعدستي خاص منطقه فرهنگي كاشان در كنار احيا و مرمت خانههاي تاريخي تمركز دارد تا اين شهر بتواند يكي از قطبهاي گردشگري كشور شود.

بازدي//د از خانه تاريخي بروجردي، كارگاه هنرهاي س//نتي، باغ فين و شهر زيرزميني نوشآباد از برنامههاي س//فر يك روزه رييس س//ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دس//تي و گردشگري به شهرستان كاشان بود.

اين در حالي است كه محسن جاوري، مدير ادارهكلميراثفرهنگيوگردشگريشهرستان كاش//ان در گفتوگو با ايس//نا، عالوهبر بيان درخواستهاي احمديپور از اين شهر تاريخي و ارزشهاي مهم آن، درخواستهاي خود به عنوان مدير اين پايگاه را نيز مطرح ميكند.

مدير اداره كل ميراثفرهنگي و گردشگري شهرستان كاشان با بيان اينكه نگاه معاون رييسجمهور در س//فر به اين شهرس//تان »توجه و نگاه شايسته به اين منطقه بوده كه الزم است تا از طريق شهرستان نگاه ويژهاي به اين شهر شود و اعتبارات استاني بيشتري به اين شهرستان اختصاص يابد«، گفت: من نيز به عن//وان مدير اين اداره توقع دارم كه اعتبارات ملي بيشتري به شهرستان كاشان اختصاص پيدا كند.

او با اش//اره به اعتب//ارات ملي خوبي كه براي »سيلك« و »باغ جهاني فين كاشان« در طول سالهاي گذشته تا امروز اختصاص يافت//ه و به دنب//ال آن كمكهاي زيادي به اين دو محوطه تاريخي ش//ده اس//ت، ادامه داد: ب//ا اين اعتبارات توانس//تهايم مرمت و تكميل تجهيزات اين دو منطقه را به خوبي انجام دهيم.

وي با اين وجود، درخواس//ت اعتبار ملي بيشتر به اين استان را با هدف برنامهريزي براي ساماندهي ديگر بخشهاي مهم و تاريخي اين شهرستان دانست و افزود: توقع داريم اعتبارات ملي بيشتري به اين شهرستان تعلق گيرد تا بتوانيم بر آن اساس بخشهاي مختلف ديگري مانندبازاروبافتتاريخيكاشانوتغييركاربري و مرمت برخي از بناهاي تاريخي كاش//ان را دستور كار داشته باشيم.

جاوري با بيان اينكه در حدود 15 – 10 سال پيش با جذب اعتبار ملي تعداد زيادي از خانههاي تاريخي كاش//ان مرمت و تغيير كاربري داشتهاند، افزود: توقع داريم نسبت به اين تنوع زي//ادي كه در بناهاي تاريخي كاش//ان وجود دارد، توجه ويژهتري به اين شهرستان شود.

مدير اداره ميراث فرهنگي و گردشگري شهرس//تان كاش//ان در ادامه به طرحهاي مش//اركتي اين شهرس//تان ب//راي مرمت خانههاي تاريخي اين شهر اشاره كرد و افزود: اگر طرح تبديل يك بناي تاريخي به موزه در كاشان توسط ميراث فرهنگي تصويب شود،

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.