تولدي ويژه براي داوود رشيدي در تئاترشهر

Jahan e-Sanat - - NEWS -

اين اداره ميتواند در قالب آن طرح، بخشي از هزينهها و اقدمات مورد نياز را تقبل كند. از س//وي ديگر اگر برخي خانههاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيدهاند و داراي مالك خصوصي هستند، اعتبار ساليانه داشته باش//ند، ميراث فرهنگي ميتواند در قالب تخصيص مصالح و برخي موارد ديگر مانند همان اعتبار اختصاص يافته به آنها كمك كند.

او اضافه كرد: از سوي ديگر اداره ميراث فرهنگي شهرستان براي بناهاي تاريخي و داراي ارزش قرار گرفته در بافت تاريخي كه ثبت ملي نيس//تند يا اعتبار ساليانه ندارند، فقط ميتواند كارشناس ميراثفرهنگي در قالب ناظر در اختيار آنها قرار دهد.

همچنين در اين سفر معاون رييسجمهور با اشاره به اهميت و قدمت شهر زيرزميني نوشآباد، با پيشنهاد اختصاص 051ميليارد ريال اعتبار براي رفع مشكل فاضالب شهر زيرزميني نوشآباد با مش//اركت س//ازمان ميراثفرهنگ//ي، اس//تانداري اصفه//ان و دستگاهاي محلي موافقت كرد.

در اين بازديد مديرعامل انجمن توسعه و پيش//رفت نوشآباد، با اش//اره به پيشينه تاريخي اين ش//هر گفت: ش//هر زيرزميني نوشآباد يك//ي از مهمترين جاذبههاي اين منطقه است و صيانت، حفاظت و نگهداري از اين اثر فرهنگي- تاريخي اهميت فراواني دارد و ميتواند به افزايش گردشگر و توسعه گردشگري كمك كند.

علي ميرابي، خطاب به رييس س//ازمان ميراثفرهنگي، صنايعدستي و گردشگري افزود: درخواستي كه از شما داريم اين است كه در رايزني با وزارت كشور، موقعيت شهر نوشآباد با عنوان فرمانداري ويژه با محوريت ميراثفرهنگي ارتقا پيدا كند.

وي با اشاره به موقعيت فرهنگي و تمدني نوشآباد، تاكيد كرد: از شما ميخواهيم در م//ورد ثبت بافت تاريخي ش//هر نوشآباد با ما مس//اعدت كنيد و درصورت امكان بافت تاريخي اين ش//هر ثبتملي شود تا حفظ و نگهداري آن بهشكل بهتري تداوم يابد.

شهر تاريخي نوشآباد در پنج كيلومتري ش//مال كاش//ان قرار گرفته است و با وجود يكصد اثر تاريخي از جمله شهر زيرزميني، نوشآب//اد به عن//وان بزرگتري//ن معماري دس//تكن جهان از مقاصد گردش//گري در استان اصفهان است.

عالوه بر آثار تاريخي، آيينهاي سقاخواني، خيمهب//رداري عصريازدهم مح//رم و كتل برداري روز عاش//وراي نوشآباد در فهرست ميراث معنوي به ثبت رسيده است.

همزم//ان با س//الروز تولد 84 سالگي زندهياد داوود رشيدي نمايشگاه ويژهاي در تئاترشهر برپا ميشود. احترامبرومند/همسر ياد داوود رشيدي- در آس//تانه فرا رس//يدن اولين س//الروز تولد داوود رشيدي پس از درگذشتش در گفتوگويي با ايسنا بيان كرد: از سال گذشته و پس از مراسم چهلم آقاي رشيدي در نظر داشتيم نمايشگاهي را از آثار ايشان در معرض نمايش قرار دهيم كه به دليل همزماني با ماههاي محرم و صفر امكانپذير نشد تا اينكه امسال اين برنامه را همزمان با سالروز تولد ايشان در تئاترشهر برپا ميكنيم.

او با اشاره به همكاري و نيز تشكر از مديريت مجموعه تئاترشهر )پيمان شريعتي(، مديركل هنرهاي نمايشي )مهدي شفيعي( و نيز امير اثباتي كه مسووليت برپايي اين نمايشگاه را بر عهده دارد، توضيحداد:ايننمايشگاهاز5 تيرماهدايرميشود،هدفمااينبود كساني كه براي ديدن نمايش تاالر اصلي تئاترشهر به اين مجموعه ميآيند از نمايشگاهي كه در سالن انتظار برپاست ديدن كنند. همچنين تمايل داشتيم به جاي برگزاري جشني خصوصي در منزل، با همراهي دوستان و آشنايان به تماشاي يك تئاتر برويم چون تئاتر چيزي بود كه آقاي رشيدي بسيار دوست داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.