خالق »بازي تاج و تخت« و ساخت يك مجموعهجديد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

جورج آر مارتين، نويسنده مجموعه رمان پرطرفدار »بازي تاج و تخت«، رمان مش//هور »آنكه از مرگ ميترس//د« را به تلويزيون ميآورد. وايس نوش//ت: در حالي كه همه خوانندهها منتظر انتش//ار جلد ششم مجموعه رمان »بازي تاج و تخت« هستند،جورجآرآرمارتيننويسندهاعالمكردهاقتباستلويزيوني رمان »آنكه از مرگ ميترسد« را در دست دارد.

»آنكه از مرگ ميترسد« (2010) رماني آخرالزماني نوشته ندي اوكورافور، نويسنده نيجريهاي / آمريكايي است كه در ژانر علمي / تخيلي نوشته شده و از رمانهاي مشهور ادبيات آفريقايي به حساب ميآيد و سه جايزه مهم »هيوگو«، »نبيوال« و جايزه تخيلي جهان را كسب كرده است. مارتين مديريت اجرايي اين پروژه را براي شبكه اچ بياو برعهده گرفته است. اين در حالي است كه هواداران مجموعه رمان مشهور او، مدتهاست در انتظار انتشار »بادهاي زمستاني« ششمين قسمت از »ترانه يخ و آتش« هستند.جلدپنجماينمجموعهسال1102 بهبازارآمدومارتين اعالم كرد سال 2016 و همزمان با روي آنتن رفتن فصل ششم سريالاقتباسي»بازيتاجوتخت«،ادامهايناثررامنتشرميكند اما او هنوز موفق نشده به قولش عمل كند. پخش فصل هفتم اين سريال پربيننده تا چند روز ديگر آغاز ميشود. فصل هشتم و نهايي نيز سال 2018 ميالدي در دسترس عالقهمندان قرار خواهد گرفت. جورج آر آر مارتين به عنوان نويسنده رمانهاي »ترانه يخ و آتش«، سال 1996 قرارداد نگارش سه جلد از اين مجموعه را امضا كرد و حاال كه 20 سال از آن زمان گذشته، او همچنان درگير نگارش هفتجلدي پرفروشش است. مجموعه رمان مارتين بخش قابلتوجهي از ش//هرت خود را به اقتباس تلويزيونياش كه »بازي تاج و تخت« نام دارد، مديون است.

ديويد بنيوف و دي بي وايس كارگردانان اين پروژه تلويزيوني هستند.اينسريالروايتكنندهچندينخطداستانيازمجموعه رمان »ترانه يخ و آتش« است كه داستان آن در قلمرو خيالي هفت پادشاهي »وستروس« ميگذرد. »بازي تخت و تاج« راوي تاريخچه نبرد خشونتبار بين خانوادههاي اشرافي در آن سرزمين است كه براي به دست آوردن تخت آهنين تالش ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.