حقوق مطبوعات و حق دسترسي شهروندان به اطالعات

Jahan e-Sanat - - NEWS -

دنيا از سالها قبل به نقش و اهميت مطبوعات در جهان رو به مدرنيته پي برده بود تا جايي كه از مطبوعات آزاد به عنوان ركن چهارم دموكراسي ياد ميشود. قيد »آزاد« از آن حيث اهميت پيدا ميكند كه آگاهيسازي و در جريان اطالعات درست قرار گرفتن يكي از حقوق ملتها شناخته ميشود. بنابراين شناخت حقوق مطبوعات براي جلوگيري از سانسور رسانهاي و خبري هم براي اصحاب رسانه و هم براي مردم به عنوان مخاطبان رسانهها ضروري است. به همين منظور كنگره بينالمللي حقوق ايران در نظر دارد در پنل تخصصي با عنوان »بررسي حقوق مطبوعات در نظامهاي مختلف« در يكي از سالنهاي جانبي برج ميالد با حضور اساتيد و كارشناسان اين حوزه از دانشگاههاي سراسر كشور و به منظور ارتقايحقدسترسيشهروندانبهاطالعاتبهبررسياينموضوع بپردازد. »نخستين كنگره بينالمللي حقوق ايران با رويكرد حقوق شهروندي« با حمايت وزارتخانههاي سراسر كشور از جمله كار، تعاون و رفاه اجتماعي، ورزش و جوانان، امور اقتصادي و دارايي، نيرو و كليه سازمانها و نهادهاي دولتي از جمله مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان حفاظت محيطزيست، سازمان بهزيستي كشور، كميسيون ملي يونسكو ايران و دانشگاههاي سراسر كشور از جمله تهران، الزهرا، بوعلي سينا، خوارزمي ...و با هدف تقويت نظارت و اجراي قوانين در راستاي توانمندسازي و ارتقاي كارآمدي دستگاههاي اجرايي در زمينه حقوقي و همچنين معرفي آخرين نظريههاودستاوردهايعلمي،تبادلديدگاهها،باحمايتدانشگاهها و دستگاههاي اجرايي كشور، شهريورماه سالجاري در برج ميالد تهرانبرگزارميشود.معاوناجراييكنگرهبينالملليحقوقايران درگفتوگويياهميتبرگزاريچنيننشستهاييراتشريحكرد. نسيم مشاهدي با اشاره به حق دسترسي به اطالعات براي همه ش//هروندان خاطرنشان كرد: بايد فضايي ايجاد شود كه سانسور حتيالمقدور ممنوع باشد و رسانهها به قدرتهاي مالي وابسته نباشند.اوبااشارهبهنقشمطبوعاتدررشددانشوبينشعمومي گفت: مطبوعات ديگر صرفا انعكاسدهنده واقعيت نيستند بلكه سازنده و به وجود آورنده واقعيت هستند. اين مهم با اشاره به نقش كليديمطبوعاتنشاندادهميشود.مشاهديدرپايانخاطرنشان كرد: بازخورد مورد انتظار از اين كنگره اين است كه بتواند نقطه عطفي براي برداشتن گامهاي بلندتر و توسعه مطبوعاتي باشد و براي جلوگيري از زمينههاي سوءاستفاده از آزادي بايد قوانيني مناسب تدوين شود. اين همايش درصدد دسترسي و بسترسازي براياينامرمهماست.پژوهشگرانميتوانندباتوجهبهمحورهاي كنگرهازجملهحقوقمطبوعات،حقوقخصوصيو...مقاالتخود را براي ش//ركت در اين كنگره از طريق پايگاه اينترنتي www. Lawi.ir به دبيرخانه ارسال كنند. عالقهمندان ميتوانند جهت كسب اطالعات تكميلي با ش//مارههاي و021-33699093-4 021-36621318-9 تماس حاصل كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.