ازدواج آقاي ميسيسيپي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

فردريش دورنمات نمايشنامهنويس و رماننويس برجسته سوييسي پنجم ژانويه 15) دي( 1921 در يكي از روس//تاهاي اطراف ش//هر برن در كشور سوييس متولد شد. پدر او كشيشي معتقد و متدين و پدربزرگش شاعري بذلهگو و سرشناس بود كه به خاطر شعرهاي انتقادآميز سياسي كه ميسرود به او لقب شاعر سياسي پرخاشجو داده بودند. تاثير ويژگيهاي اين دو نفر بر دورنمات بسيار زياد بود چنانكه اين تاثير را به آساني در بيشتر نوشتههاي اين نمايشنامهنويس شهير ميتوان مشاهده كرد. دورنمات به دليل شكستهاي عاطفي و تجربههاي بسيار تلخي كه در زندگي زناشويي خود داشته، همواره به مساله ازدواج با نوعي كجانديشي نگاه و اين مساله را يكي از مسايل آزاردهنده روح و جسم تلقي ميكرد. او در اين راه چنان پيش رفت كه ازدواج را جهنم دانست اما هيچيك از زن يا مرد را بهطور كامل و مستقيم مقصر نميداند و شرايط نامناسب حاكم بر زندگي زناشويي را حاصل شرايط كلي قلمداد ميكند. به همين خاطر نمايشنامه »بازي استريندبرگ« در محيطي شبيه به رينگ بوكس به تصوير كشيده ميشود و نمايش به جاي بخشبندي، راندبندي ميشود و ابتدا و انتهاي هر تابلو، همانند مسابقه بوكس، با صداي زنگ شروع و تمام ميشود. دورنمات نويسندهاي تحليلگر به حساب ميآيد كه مسايل و مشكالت بشري را در آثارش مورد بررسي قرار ميدهد و حتي به طرح مسايل سياسي نيز ميپردازد تا از اين طريق وضع بشر را در شرايط كنوني جهان به تصوير بكشد. هر چند كه بسياري از مشكالت انسان امروز را حلنشدني ميداند و انسانها را نيازمند پناه بردن به جنبههاي طعنهآميز زندگي معرفي ميكند. نمايش//نامههاي اين نويسنده از ظاهري كمدي برخوردارند و معدود آثار اين نويسنده بر مبناي تراژدي نگاشته شده و متاثر از شيوه گروتسك است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.