برگزاري پانزدهمين نمايشگاه بين المللي 2017

Jahan e-Sanat - - NEWS -

نمايش//گاه تخصصي دوربينهاي ديجيتال، هنر عكاسي و تصويربرداري، س//معي و بصري و تجهيزات وابسته، براي پانزدهمين سال متوالي از 27 تا 30 تير 1396 در محل دائمي نمايشگاههاي تخصصي شهرداري تهران )مجتمع نمايشگاهي شهر واقع در بزرگراه چمران- جنب بوستان گفتوگو( با اخذ مجوز از س//ازمان توسعه تجارت ايران و حمايت و پشتيباني اتحاديه عكاسان و فيلمبرداران تهران و بزرگان صنايع عكاسي در راستاي سياستهاي كالن اقتصاد مقاومتي و بهبود فضاي كسب و كار، حمايت از توليد ملي و پشتيباني از واحدهاي فعال خدماتي، ايجاد بازار اشتغال و تبادل اطالعات و آشنايي هرچه بيشتر صاحبان صنايع و عالقهمندان به آخرين دستاوردهاي محصوالت عكاسي و فيلمبرداري برگزار ميشود.

شركتكنندگان در اين نمايشگاه ميتوانند با گروه وسيعي از دوربينهاي ديجيتال عكاس//ي، فيلمب//رداري و تجهيزات سينمايي، سيس//تمهاي ضبط و پخش صداوتصويربرداري، سيس//تمهاي نورده//ي، تجهيزات اس//توديوهاي عكاس//ي، دس//تگاههاي چ//اپ در قطعات ب//زرگ، البراتوارهاي ظهور معمول//ي و مينيلب، پروژكتورهاي ويدئويي، ميكس، مونتاژ فيلم، دس//تگاههاي بزرگ چاپ عكس، تجهيزات كامل آتليه عكاسي و تعميرات رايگان دوربين روبهرو شوند. عالقهمندان به بازديد از نمايشگاه ميتوانند همهروزه از ساعت 11 تا 19 ضمن بازديد از نمايش//گاه در كارگاههاي آموزش تخصصي، ميزگردها و سمينارهاي تخصصي كه به صورت رايگان برگزار ميش//ود مشاركت كرده و از برنامههاي جنبي اين نمايشگاه شامل ارائه خدمات آموزشي بهرهمند شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.