آمادهباش به ب . ز بعدي!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

هومن جعفري- يك سوال از محضر بزرگواران! فروش نفت به آقاي ب.ز و بقيه حروف اختصاري الفبا ايرادي ندارد اما قرارداد بستن با توتال ايراد دارد؟ فقط فكر كنيد با توتال داريم ميبنديم كه شما نفت و گاز را بفروشيد به ب . زهاي بعدي! حاال ديديد چقدر كار خوبي اس//ت كه توتال بيايد؟ بعد هم براي شما چه فرقي ميكند چه كسي نفت را از زير زمين بكشد باال! براي شما فقط اين مهم است كه چه كسي نفت را بفروشد. آن را هم يك مقدار رفتار دموكراتيك نشان دهيد، اگر دفعه بعدي راي آورديد دست خودتان است. دوباره كشور را ببريد سمت فضاي تحريم، بعد بدهيد دست ب.ز بعدي!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.