فرصتیکهفتهایمجلس

وعده رییس کل بانک مرکزی برای حل مشکل موسسات غیرمجاز؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

كشمكشهاي پيرامون موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز ميان مردم و دستگاههاي دولتي و مسووالن كشور روزبهروز در حال گستردهتر و پيچيدهتر شدن است و با ورود قوايمقننهوقضاييهبهمسالهغيرمجازها،فشاربردولتوبانكمركزيبرايتعيينتكليف هرچه سريعتر اين موسسات بيش از پيش شده است. با اين حال بحران غيرمجازها كه ريشه آن را بايد در دولتهاي نهم و دهم جستوجو كرد، به قدري در هم پيچيده شده است كه امكان تسريع در حل مشكل آنها عمال جنبه شعاري دارد و جلسات و نشستها در زمينه بررسي و رسيدگي به سپردههاي مردم در اين موسسات تنها براي آرامش اذهان عمومي برگزار ميشود.پس از ورود قوه قضاييه در خصوص رسيدگي به شكايات عليه شركتهاي تعاوني اعتبار و موسسات مالي و اعتباري، هم اكنون...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.