بازي خطرناك با توتال

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه یادداشت

...تاريخصنعتنفتمليايرانمحسوب ميشود. اينگونه قراردادها يا قراردادهايي از اين دست در شرايطي كه سياستهاي تحريمي آمريكا در قبال ايران ادامه دارد، مسير سرمايهگذاري را در ساير بخشها باز ميكند و گ//ردش مالي و اقتصادي را باال ميبرد. همچنين اين قرارداد ميتواند مسير را در بعضي از بخشهاي ديگر مثل بيمه و كشتيرانيها و حملونقل باز كند و ي//ك حركت جديد در تحول اقتصادي، اش//تغالزايي و توسعه نفتي و غيرنفتي به وجود آورد.

حال به دنبال امضاي قرارداد توس//عه ف//از11 پارسجنوبيبينش//ركتملي نفت ايران و كنسرس//يوم ش//ركت توتال شماري از نمايندگان مجلس بر آن شدند كه با طرح سهفوريتي در راه اجراي قرارداد سنگاندازي كنند. دليل اصلي براي ارائه طرحسهفوريتيازسويمخالفاندرارتباط با محاجات و ادلهاي است كه آنان در قبال سابقه عملكرد توتال در صنعت نفت ايران ارائه ميكنند. براي نمونه شركت توتال در گذشته نهچندان دور براي آغاز به كار در فاز 11 پارسجنوبي اعالم آمادگي كرد و حتيبخشيازاطالعاتدرخصوصاينفاز را دريافت كرد اما در نهايت با شركتهاي قطري قرارداد منعقد كرد. اين عمل توتال سبب شد پروژه قراردادي شركت نفت با توتال نيمهكاره رها شود. بنابراين مشخص وپيداستكهبيشترينعاملدروقتحاضر برايارائهطرحسهفوريتيبيشتربياعتمادي است. ضمن آنكه همين مخالفان ماهيت استعماري قرارداد با توتال را بخشي از دليل مخالفتهايخوداعالمكردهاند.حتيآنان اين قرارداد را همچون قرارداد دارسي يك توافق استعماري و آن را فرصتي براي تاراج و چپاول سرمايه ملي و النهايه آن را حاصل تباني دستاندركاران داخل با قدرتهاي زيادهخواه دانس//تهاند كه قرار است سفره مواهب ملت ايران از طرف آنان خالي شود. طبق انتظار جرياني كه با قرارداد توتال سر جن//گ دارد، همان جريان مخالف دولت و بقاياي جبهه پايداري در مجلس است. شواهد و قرائن نشان ميدهد كه همچون ساير سنگاندازيها و مانعتراشي پيرامون اجراييسازي برنامه دولت، علت سياسي، علت اصلي ارائه طرح از س//وي مخالفان اس//ت. آنگونه كه از سمتوسوهاي ادله مخالفان پيداس//ت، آنان برج//ام را هدف گرفتهاند. به واقع اين جريان بيش از همه تالش دارد توفيق دولت در برجام را هيچ بداندواثباتكندكهبرخالفادعاهايدولت برجام نهتنها ثمرهاي نداشته بلكه همچون كنشهايپادشاهانقاجارفصليازواگذاري امتي//ازات را براي بيگانگان در ايران عصر حاضر باز كرده است. از افق داليل مخالفان پيداستكهآناننتيجهمخالفتبابرجامرا باختهاندواينباختسببخواهدشددايره مخالفتهاتنگترنيزشود.عليالخصوص كه در وقت حاضر آنان عجلهاي بودن عقد قرارداد و بيتوجهي عامالن به منافع ملي را بر حجم محاجات و داليل خود افزودهاند. با اين وضعيت پيداست كه مخالفان بازي خطرناكي را براي ضربه زدن به دولت آغاز كردهاند؛بازيخطرناكيكهبيشازهرچيز بهنفعشخصنظرداردتامنافعملي.بنابراين مبرهن و مشخص است كه اين بازي چه فرجاميبهخودميگيرد. * مدرس علوم سياسي و روابط

بينالملل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.