راي مردم چه معنایی دارد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه نگاه سردبیر

»انتخابات«درايراننهتنهابهعنوانيك حقشهرونديبرپايهمتداولدموكراسياز سوي دستاندركاران اداره كشور مطرح و تبليغوتشويقميشودبلكهدرايران»پاي صندوقرايرفتن«ارمنظرايدئولوژيكيهم ازجملهوظايفشهروندانبهحسابميآيد. بيترديد گذر از صندوق راي در جهان امروز ب//دون توجه به ماهيت حكومتها ابزاري براي توجيه دموكراتيك و مش//روع بودن به حساب ميآيد.نگاه دوگانه به انتخابات، يعني دموكراتيزه كردن حكومت و ايجاد مش//روعيت از طريق صندوق راي در كل جهان، بار ديگر پارادوكس قديمي »ملتدولت« و »دولت- حكومت« را مطرح كرده است. هنگامي كه بحث »ملت- دولت« در ميان باشد، بدون ترديد با تامين حاكميت ملي،منافعمليهمتامينميشود؛شرايطي كه ميتوان با اتكا به آن نسبت به اثرگذاري صندوق راي در سرنوشت مردم اميدوار بود در صورت//ي كه اگر گ//ذر از صندوق راي، تئوري »دولت-حكوم//ت« را نمايندگي كند، صن//دوق راي به نوعي به رفتوآمد دولتها براي ماندگاري »حاكميت« بدل ميشود.ازدورهماكياوليتاقرون61 و71 ميالدي كه رفتهرفته نقش افراد در تعيين سرنوش//ت مردم جاي خود را به نهادهاي حكومتيدادتاانقالب9871 فرانسهكهنوع تازهاي از حاكميت اقليت بر اكثريت را پايه گذاشت تا امروز كه صندوق راي دستكم ازنظرتئوريبهعنوانابزاراعمالدموكراسي ش//ناخته ميش//ود همچنان پارادوكس »مردم-دولت«و»دولت-حاكميت«حتي در كشورهاي غربي كه داعيه دموكراسي دارند، نشانه و آثار خود را نشان ميدهد.در كشورماودر92 ارديبهشت69،انتخاباتي برگزار شد كه با وجود برخي اعتراضها از سوي بازنده و برنده، از سوي شوراي نگهبان تاييدوقرارشددولتدوازدهمامورمملكت را در دس//ت گيرد.بر اساس انتخاباتي كه نامزدهاومشروعيتآنازسوينهاديبهنام شوراينگهبانتاييدشده،رييسجمهوري قرار اس//ت كشور را اداره كند كه بر اساس »دموكراسي صندوق راي« اكثريت آنها با درصد باال را به دست آورده است در حالي كه با گذشت حدود دو ماه، حاصل برآمده از صندوق راي به نظر نميرسد كه تئوري »ملت- دولت« را نمايندگي كند. در حال حاضر بحث معايب و محاسن هيچكدام از دو نوع تئوري مطرح نيست اما بدون ترديد كارنامه رييسجمهور فاقد قدرت كه حتي در انتخاب وزرايش هم بايد از هفتخوان بگ//ذرد و در داخل كش//ور هم از حمايت نهادهای اثرگذار محروم باشد براي ملك و ملت كارساز نخواهد بود.تجربه تاريخي نشان ميدهد بدون كشور و بدون مردم، هيچ تئوري سياسي و حكومتي در تاريخ معن//ا پيدا نخواهد كرد. پس به راي مردم احترامبگذاريد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.