راي مردم چه معنایی دارد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مسعودسليمي-ازفروردين85 يعني رفراندوم قانون اساسي تا امروز كه نزديك دو م//اه از گزينش رييسجمهور دوازدهم ميگذرد، به عبارتي در عرض 38 س//ال، ايران در برگزاري »انتخابات« در سكوي اول جهان ايستاده است كه در راستاي تعريف تئوري دموكراس//ي به طور قطع رويدادي مبارك و مهم به حساب ميآيد.

ادامه در همين صفحه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.