میانجیگرینافرجامآمریکا

CNN از نقش قطر در ایجاد بحران عربی پرده برداشت؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ش//بكه خبري CNN با انتش//ار اس//نادي محرمانه جزئيات توافق ميان كش//ورهاي عضو ش//وراي همكاري خليج فارس و قطر در س//ال 2013 و توافق تكميلي اين كش//ورها در س//ال 2014 را فاش و اعالم كرد عدم پايبندي قطر به بندهاي اين دو توافقنامه ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.