دست باالی مافیاي مسکن

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

محمدميالني-تعدادشان شايد تنها با تعداد سوپرماركتهاي تهران برابري كند. بستگي به هر محله و نوع وضعيت س//اخت و ساز در آن، تعداد بنگاههاي مشاور امالك كم و زياد ميشوند. براي مثال تا چند سال گذشته كافي بود در محلههاي بلوار فردوس تهران قدم بزنيد تا ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.