نباید از کسانی که به ناحق بلندگوی بزرگ دارند، بترسیم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه سیاسی- رییسجمهور در سخنرانی خ//ود در جش//نواره عم//ران س//المت، نتیجه دستاوردهای دولت را در زمینههای مختلف به ویژه بخش بهداشت و درمان ناشی از اجرای برجام دانست و عنوان کرد دولت با شکستن تحریمها توانست وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد. حس//ن روحانی در میان سخنانش به عملکرد دولت در حوزه دفاعی هم اش//اره کرد و افزایش توان دفاعی کشور را ناشی از حمایت دولت یازدهم برای تامین منابع دفاعی عنوان و اعالم کرد که ایران حتی در ش//رایط سخت اقتصادی از ملت سوریه و عراق حمایت کرده است. وی در بخشی از سخنانش با گالیه از برخی رسانههای مخالف دولت از آنها خواست یأس و ناامیدی را در میان مردم گسترش ندهند.

رییسجمهور با تاکید بر اینکه با حمایت مردم، هدایت رهبری و فداکاری کارگزاران دولت، مسیر توسعه و سازندگی کشور را ادامه میدهیم، گفت: هدف ما تقویت نظام، کشور و منافع ملی است و باید همه در این مسیر دست به دست هم دهیم. حسن روحانی اظهار داشت: اولین قدمی که در مسیر حل مشکالت کشور باید برداشته میشد، حل و فصل مساله تحریم بود.

ممکن است برخی در مقام شعار حرفهایی بزنند ولی عاملی که حتی برای تامین تجهیزات پزش//کی، داروها و مواد اولیه داروسازی کشور را با مشکل مواجه کرده بود، فشار تحریم خارجی بر کش//ور بود که بیرحمانه بر ملت ایران وضع شده بود.

رییسجمه//ور تصریح کرد: فش//ار تحریم برخالف آنچه دنیای غرب ادعا میکرد فش//ار بر دول//ت ایران نبود بلکه ب//ر مردم و زندگی مردم بود. وقتی نفت تحریم میش//ود و درآمد کشور کاهش مییابد، یعنی بر همه خدمات دولت تاثیر میگ//ذارد. درآمد دول//ت از محل فروش نفت و تحصیل مالیات است؛ وقتی درآمد نفت نباشد و رشد اقتصادی دچار اختالل شود، گرفتن مالیات هم مشکل خواهد بود.

روحانی خاطرنشان کرد: اولین تصمیم دولت یازدهم در رفع تنگناهای اقتصادی، شکس//تن تحریمهای بیرحمانه بود. خیلی حرفها در این مسیر مطرح شد اما من از همان ابتدا اطمینان داشتم که میتوانیم در این مسیر موفق شویم. مل//ت ایران با ق//درت، وحدت و پش//تیبانی از دیپلماتها، نشان داد که در برابر نقشه قدرتهای بزرگ جهانی پیروز است .

البته به طور طبیعی هر وقت بخواهیم در امر مهمی پیروز شویم، نیاز به حضور و موافقت مردم و هدایت و حمایت رهبری و فداکاری کارگزاران دولت داریم.

رییسجمه//ور ادامه داد: اگر ق//رار بود وزیر امور خارجه در برابر فحاشی و شعارها، از میدان خارج شود، برجام تحقق نمییافت. بعضیها در مناسبتهایعمومیمثلراهپیمایی22 بهمنو رسانههایشان به وزیر امور خارجه توهین کردند اما یک کارگزار نباید با فحاشی، تخریب و شعارهای

عدهای از میدان خارج ش//ود. روحانی با اشاره به بخشی از بیانات حضرت امام )ره( گفت: عدهای با فحش دادنها و اهانت به دنبال تاثیرگذاری روی کشور هستند. فکر میکنید اگر کسی بخواهد در کش//ور تحول ایجاد کند، آی//ا آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای معاند منطقه او را آزار نمیدهند و آزاد میگذارند؟ „ دولتدرشرایطسختکنارملتسوریه و عراق بود

رییسجمهور با بیان اینکه برای ما هدف منافع ملی، نظام جمهوری اسالمی و مردم ایران هستند، گفت: در منطقه و خارج از منطقه دشمن داریم و باید با هم حرکت کرده و دس//ت به دست هم دهیم. نباید در برابر عده قلیلی که متاسفانه به ناحق بلندگوهای بزرگ در اختیار دارند، بترسیم. م//ا یک ملت بزرگ و ایثارگر هس//تیم که روی پای خودمان ایستادهایم و در سختترین شرایط اقتصادی حت//ی به ملتهای منطقه نیز کمک کردهایم؛ ما در سختترین شرایط اقتصادی به ملت عراق و سوریه کمک کردیم.

روحانی اضافه کرد: وقتی میگوییم کمک به ملت عراق، برخی فکر میکنند، فقط کسانی که باجانشانفداکاریمیکنند،کمککردهاند.البته باید قدردان این فداکاریها باشیم، اما توجه داشته باشید که حقوق و سالح همین افراد را چه کسی تامین میکند؟ پول سالحی که عراق برای مبارزه با داعش نیاز داشت را چه کسی در شرایط تحریم تامین کرد؟ در مورد سوریه نیز همین طور.

موشکی از خاک کشور شلیک شده و مرکز تروریستها را هدف قرار داده است، این درست اس//ت. آنهایی که این موش//ک را پرتاپ کردند، ت//الش و ف//داکاری کردن//د اما چه کس//ی این موشک را طراحی کرده و ساخته است؟ سازنده موش//ک دولت است، وزارت دفاع این موشک را ساخته، پولش را چه کسی تامین کرده؟ بخش

اقتصادی کشور را تامین میکند، همه اینها باید مورد توجه باشد. وی اظهار داشت: کار عظیم و بزرگی در دولت یازدهم انجام شد. وزیر دفاع هم اعالم کرد که حجم س//الحهای راهبردی که در دولتیازدهمساختهشد،بهاندازه08 درصدکل سالحهای راهبردی ساخته شده در دولتهای دیگر بوده است. „ طرح تحول سالمت با وجود تحریمها اجرایی شد

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود طرح تحول س//المت را مورد اش//اره قرار داد و اظهار داشت: یکی از تصمیمات مهم دولت در زمستان س//ال 29، طرح تحول س//المت بود که از اوایل سال 93 عملیات اجرایی آن آغاز شد. این طرح در شرایط تحریم و سختی شروع شد، به گونهای که در س//ال 93 به یکباره با کاهش بیس//ابقه قیمت نفت مواجه شدیم و هنوز هم این مشکل ادامه دارد و نفت 120 دالری به حدود یکسوم کاهشیافتوکشورهاینفتخیزمانندعربستان هم دچار مشکل شدند.

رییس دولت یازدهم خاطرنشان کرد: دولت با وجود تمامی این مش//کالت و بدون استفاده از صندوق توس//عه ملی، توانس//ت امور کشور از جمله اجرای طرح تحول سالمت را دنبال کند، دولت یازدهم با وجود کاهش قیمت نفت حدود 40 میلیارد دالر به صندوق توسعه ملی نیز واریز کرد که این موضوع را میتوان از عجایب تاریخی کشور دانست چراکه این صندوق ایجاد شده که در روزهای سخت بتوان از منابع آن استفاده کرد، اما دولت در چنین روزهایی هم ناچار شد به آن صندوق پول واریز کند و این پول بیش از پولی بود که دولتهای قبلی به این صندوق واریز کرده بودند. ضمن اینکه دولت در کنار این اقدام توانست تورم را مهار کند و به رش//د اقتصادی نیز دست یابد، به گونهای که رشد اقتصادی سال 95 رشد فوقالعادهای بود که بر اساس گزارش مرکز آمار 8/3 و مطاب//ق آمار بانک ملی 12/5 درصد بوده است. روحانی خاطرنشان کرد: بخش مهمی از بودجه جاری کش//ور برای رفاه مردم، پرداخت حقوق و بازنشس//تگی و کمک به اقشار محروم جامعه هزینه میشود و آموزش، بهداشت و دفاع از بخشهای پرهزینه دولت به حساب میآیند.

رییسجمهور با بی//ان اینکه در طرح تحول سالمت تنها وجود پول و اراده دولت اهمیت ندارد، خاطرنشان کرد: پول و اراده دولت گامهای اولیه اجرای این طرح محس//وب میشوند اما موضوع اساسی و ضروری در اجرای این طرح وجود نیروی متخصص و ماهر، پزشکان، پرستاران، مسووالن بیمارستانوروسایدانشگاههایپزشکیهستند. بدون تردید تالش نیروی انس//انی متخصص در اجرای این طرح بسیار تعیینکننده است و اصوال در اجرای طرحهای مختلف وقتی موفقیت حاصل میشود که نیروی انسانی متخصص و حاذق در صحنه وجود داشته باشد.

روحانی گفت: وزیر بهداشت جزو پرکارترین وزرای دولت یازدهم و پرسفرترین وزرا به مناطق مختلف محروم کشور به منظور پیگیری طرحها و رفع مش//کالت آنها محسوب میشود و اساسا میتوان گفت که سفر و حضور مسووالن بر سر پروژههای مختلف در مناطق مختلف کشور در تسهیل روند اجرای امور بسیار تاثیرگذار است.

وی ب//ا بیان اینک//ه از لحاظ زیرس//اختی و تجهی//زات نیز تحول خوبی در بخش پزش//کی کش//ور در دولت یازدهم انجام شده است، اظهار داش//ت: امروز به واسطه اقدامات زیربنایی انجام ش//ده در حوزه پزشکی بیماریهای سخت نیز در داخل کشور قابل درمان است و بیماران نیاز ندارندبرایدرمانخودبهکشورهایغربیمراجعه کنند، ضمن اینکه ایران به مرجعی برای درمان بیماریهای مختلف تبدیل شده که بیماران سایر کشورهانیزبهاینجاسفرمیکنند،وجودتجهیزات و اقدامات زیرساختی نیز در کنار کادر متخصص، حاذق و ماهر درمانی مورد توجه دولت بوده و در این بخش تحول بسیار خوبی به وجود آمده است. روحانی افزود: زمانی که وزیر بهداش//ت رقم 21 هزار تخت بیمارستانی را مطرح کرد، بعضیها در امکانپذیربودنآنتشکیککردهوافزایشچنین رقمی را در یک دوره چهار ساله باور نداشتند اما به لطف الهی این امکان انجام شده و به گفته وزیر بهداش//ت تا روزهای آخر دولت یازدهم این رقم به 25 هزار تخت نیز خواهد رسید. رییس دولت یازدهم با تاکید بر اینکه مسیر طرح تحول سالمت ب//ا قوت ادامه خواهد یافت، افزود: امروز با تالش دستگاههایمختلفازجملهوزارتراهوشهرسازی و نیز خیران، علما و اس//تانداران پرتالش به آمار بسیارقابلافتخاریدرحوزهپزشکینایلآمدهایم. روحانی اظهار داش//ت: حوزه سالمت به عنوان یک اصل مهم برای دولت یازدهم مطرح بوده و به عنوان یک اصل مهم برای دولت دوازدهم نیز مط//رح خواهد بود و از همه آنهایی که به دولت یازدهم در این باره کمک کردهاند، میخواهم که با آمادگی، اخالص و انرژی بیشتر خودشان را برای خدمت در دولت دوازدهم آماده کنند.

رییسجمهور در ادامه سخنان خود با تاکید بر محدود ب//ودن منابع دولت و کش//ور، اظهار داش//ت: باید ت//الش ک//رد در مدیریت بخش درمان، کوتاهترین و ارزانترین راه برای درمان و پیشگیری از بیماری به کار گرفته شود، به گونهای که در حد ضرورت کمترین ارجاع به بخشهای تشخیص بیماری، مصرف دارو و بستری شدن در بیمارس//تانها صورت گیرد و بدون تردید در این زمینه متخصصان باید راهحلهای کارشناسی برای آن بیابند. „ عدهای در رسانههای خود بذر یأس بر مردم میپاشند

رییسجمه//ور با بیان اینکه بخش مهمی از سالمت به فرهنگ و سبک زندگی مردم مربوط میش//ود، گفت: باید اقدامات زیادی انجام شود تا ش//اهد جامعهای سالم و پرنشاط باشیم و اگر بعضیها بگذارند، مردم بتوانند در جامعه نشاط داشته باش//ند. البته به نظرم باید کار فرهنگی هم برای این دوستان انجام شود که نشاط چیز بدی نیست و باید کاری کنیم تا مردم بانشاط و فعال بوده و به آینده خود و کشور امیدوار باشند. روحانی افزود: ظاهرا بعضیها جزو وظایف خود میدانند که در روزنامه، رسانه و سایتهای خود بذر یأس بپاشند در صورتی که چرا نباید در کنار هم برای ساختن کشور، متحد و منسجم تالش کنیم و چرا نباید مردم نشاط داشته باشند و از لبخند مردم خوشحال نشویم.

همیشه احتمال بروز مشکالت در آینده وجود دارد، اما باید به آینده امیدوار باش//یم و مردم را مایوس کنیم. رییسجمهور گفت: امید و نشاط مردم و سالمت جسم آنان میتواند جامعه سالمی را تشکیل دهد که به واسطه آن بتوانیم به اهداف بلند خود برسیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.