تهديد ترامپ به ناكاوت كردن يك جمهوريخواه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا- دو منبع آگاه اعالم كردند، دونالد ترامپ تهديد كرده است كه دهها ميليون دالر از پول خودش را صرف مقابله با جمهوريخواهي كند كه از او انتقاد كردهاست.رييسجمهورآمريكاعلنادربارهصرف01 ميليوندالرازجيبخودش براي شكس//ت جف فليك، س//ناتوري از ايالت آريزونا در انتخابات مياندورهاي 2018 صحبت كرده است. اين سناتور از جمله منتقدان ترامپ در دوره كمپين رياستجمهوري بوده و پس از افشاي ويدئويي درباره حرفهاي جنسي ترامپ عليهزناناينانتقاداتباالگرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.