واحد توليدي گيالن برگزيده صنعتي كشور شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

در آيين گراميداش//ت روز ملي صنعت و معدن كه اس//تاندار گيالن نيز حضور داشت يكي از 10 واحد صنعتي برگزيده كشور از گيالن معرفي شد. در آيين بيست و يكمين مراسم گراميداشت روز ملي صنعت و معدن كه با حضور معاون اول رييس جمهور، وزير صنعت، معدن و تجارت،استاندار گيالن و جمعي از فعاالن صنعت كشور در سالن اجالس سران كشورهاي اسالمي برگزار ش//د از شركت تالك ايرانيان به عنوان يكي از 10 واحد صنعتي برتر كشور قدرداني شد. شركت تالك ايرانيان توليدكننده قوطيهاي آلومينيومي فوق س//بك پنج اليه به همراه در آس//ان بازشو به ظرفيت ساالنه 15 هزار تن مستقر در شهرك صنعتي سپيدرود رشت مجهز به يك صنعت دانشبنيان است كه بومي شد و با توليد خود ميتواند 50 درصد قوطيهاي مورد نياز كش//ور را تامين كند. اين ش//ركت كه سال 93 به بهرهبرداري رس//يد سه سال پيدرپي در مسابقات كن تك آسيا ‪(2014 2016)‬ بهعنوان بهترين قوطيس//از قاره از نظر كيفيت و اس//تفاده از مواد اوليه مرغوب، اس//تانداردهاي توليد چاپ و در قوطي انتخاب شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.