هم خوشگله هم رونالدينيوئه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

اميرحسين ميراسماعيلي- همه ما در درونمانيكرونالدينيويپررنگداريممحبوب من. خاطرت هست كه چپ را نگاه ميكرد و به سمتراستپاسميداد؟كمتركودكياستكه درجوابسوال»ميخوايبزرگشديچيكاره بشيعمو؟«بگويدطنزنويسياروزنامهنگار.همه ميگويند ميخواهند پزشك و خلبان شوند اما پس از 20 سال به شرايطي ميرسند كه براي رفتن به دندانپزشكي يا خريد بليط هواپيما بايد وام 28 درصد بگيرند يعني منظورم اين اس//ت كه هدف از پيشتعيينشده با چيزي كه به دست ميآيد به اندازه حسين رضازاده و ارژنگ اميرفضلياختالف .

حاال فكر نكن فقط امثال من و شما به اين سندرم »رونالدينيو« مبتالييم محبوبمن.بسياريازمديرانمملكتهميكپارونالدينيوهستندبرايخودشان. مثال شهرداران در تمام دنيا ميدانها را پر از درخت و گل و فواره ميكنند تا فضا مطبوعتر شود و شهروندان كمي صفا كنند اما اينجا پارك وسط ميدان وليعصر را هم كوبيدند و تبديل به مجتمعي تجاري كردند! باورت ميش//ود؟ نه اينكه دلش//ان بخواهد فضاي سبز را كم كنند نه، هدف از اجراي اين پروژه ساخت پارك و گس//ترش دار و درخت بود و جناب س//ردار كاپيتان مهندس قاليباف دلش با مردم است اما در ميانههاي راه بودجه كم آمد و گفتند »چه كنيم و چه نكنيم؟ خب چهارتا پاساژ هم البهالي درختها ميسازيم تا پول تاب و سرسرهها دربياد« اما در آن شلوغي گل و درخت و سرسره گم شد و ميدان وليعصر ماند و ممدباقر و پاساژهايش...

در راه كه ميآيي، سري به دفتر آقايي كه خوشگل و سبور است بزن محبوب من. بپرس آن چهارتا فواره ميدان وليعصر اينقدر اذيتت ميكرد كه پودرشان كردي؟بگوخواهشمنديمدراينيكماهباقيماندهتاپاياندورانسلطنتتسعي كن برگهاي، قراردادي، چيزي را امضا نكني و با همان سه ميليون توماني كه در حسابت هست عشق و حال كني.

او ميرود اما ما بايد وسط همين مالها و برجها زندگي كنيم محبوب من.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.