واپسگرايیاقتصادی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

اشکان نظامآبادی- موضوع تفكيك وزارت راهوشهرسازی و تشكيل دو وزارتخانه جديد »راهوترابری« و »مسكن و شهرسازی« كه در دوره اول دولت يازدهم مسكوت مانده بود، بهيكباره در قالب يك اليحه به مجلس ارائه شده است تا بار ديگر وظايف حوزه مسكن و حملونقل به صورت جداگانه سياستگذاری شود. عباس آخوندی به عنوان وزير راهوشهرسازی تاكنون اظهارنظر مستقيمی درباره اين اقدام دولت نداشته و تصميمگيری را به هيات وزيران و مجلس موكول كرده است اما با توجه به اينكه ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.