لزوم تعهد نمايندگان به حفظ اطالعات محرمانه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - نگاه نخست

موضوعاتيكهغالباازسويبرخينمايندگان مشخص مورد سوال از وزرا قرار ميگيرند و دولت را متهم به عدم شفافيت در قراردادها و تصميمات ميكنند، از اساس منتفي هستند چون اين سواالت شائبه سياسي دارد. بايد قبول كنيم كه برخي از موضوعات حاكميتي هستند و ابعاد بينالمللي دارند و وقتي از موضع حاكميتي به يك موضوع ورود پيدا ميكنيم، مالحظات امنيتي، منافع ملي، قانون اساسي، تفكيك قوا و نظارت مجلس را بايد مدنظر قرار دهيم. اين موضوعات روشن است و خود افرادي كه غالبا حجم سواالت را به سمت دولتمردان روانه ميكنند، اطالع دارند كه اين موضوعات حاكميتي است اما چون عامه مردم نگاهشان، مناسبات بين قوا نيست و اطالعات تخصصي ندارند، ممكن است اين دست سواالت برايشان ش//يرين و جذاب باش//د. اما افرادي كه در سطوح باالي مديريتي و حاكميتي قرار دارند، ميدانند كه اين سواالت شائبه سياسي دارد. در اغلب موارد مطرح كردن س//وال در مجلس منجر به وقتكشي، گرفتن انرژي دولت و ايجاد ش//ائبه براي مردم ميشود كه اگر اين موارد را كنار هم بگذاريم، ضد منافع ملي و در جهت خوشحال كردن دشمنان و ناراحت كردن دوستان خواهد بود.

دول//ت در برخي موضوعات مانند برجام همه جزييات را هم در اختيار مجلس و هم كميسيون امنيت ملي ميگذارد چون موضوع برجام از همه قوا و در باالترين س//طح ممكن هيات مذاكرهكننده انتخاب شده و حين مذاكرات هم هيات متناظري در شوراي عالي امنيت ملي پيشبيني شد كه همه آنها اطمينانبخشي بيشتري براي مجلس و ساير قوا به وجود آورد.

اما بعضي از قراردادهاي تجاري مانند توتال محرمانه و در سطح بينالمللي منعقد ميشود. اين قرارداد عمومي نيست كه با انتشار آن رقباي تجاري كشورمان از جزييات آن مطلع شوند و اگر به بهانه عدم شفافيت اصرار داشته باشيم كه به مفاد و جزييات اين قرارداد دسترس//ي پيدا كنيم، شرايط دسترسي رقبا را نيز فراهم كردهايم. رقبا نيز سناريويي ميچينند تا ما را از مسير اصلي منحرف كنند. وقتي ش//خص وزير و ديگر مسووالن وزارت نفت ابهامي را برطرف ميكنند، نبايد به عدم شفافيت يا عدم صداقت متهمشان كرد كه چرا به بهانه ش//فافيت، اطالعات محرمانه بخش نفت و انرژي را در اختيار رقبا قرار نميدهند.

متاسفانه يكي از خسارتهاي مستقيم و بزرگ، حركت غيراخالقي فاش كردن جلسات محرمانه است كه اطمينان و اعتماد الزم را متزلزل ميكند كه اگر در مناسبات عادي بين دوشخص نيز اتفاق بيفتد، اعتماد ميان دو طرف شكسته ميشود. به صورت مصداقي نمونهاش در كميسيون امنيت ملي و وزارت امور خارجه اتفاق افتاد كه حرف محرمانه وزير منتشر و موجب دلخوري او شد اما اين اتفاق به دلخوري اكتفا نكرد بلكه تزلزل در اعتماد و شكست در نگاه نيز به دنبال آن بود. نگاهي كه به دنبال اين اتفاق وزارت امور خارجه به كميسيون امنيت ملي داشت، در چند هفته اول و در بعضي جلسات مشهود بود و بحثهاي روزنامهاي بيشتر از جانب وزير مطرح ميشد كه موجب گاليه همه اعضاي كميسيون شد. خيلي زمان برد تا دوباره روابط كميسيون و وزارت امور خارجه به حالت قبل برگردد و اعتمادها ترميم شود. به هر حال مناسبات بين مجلس و دولت خالي از اين موضوع نيست لذا اگر دولت اصراري به اين دارد كه موضوعي محرمانه بماند، بايد همه متعهد باشند و بدانند كه اصرار دولت براي مخفيكاري خود نيست بلكه براي منافع ملي و مديريت رقباست. * عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس

شوراي اسالمي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.