قراردادهاي نمونه در صنعت هواپيمایي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه یادداشت sadeghi.md@ut.ac.ir

به وس//يله نهادهاي بينالملل//ي فعال در امور هواپيمايي، تهيه ميشوند و اگرچه هيچ ميزاني از الزام در تبعيت براي دولتها و تاجران هوايي ايجاد نميكنند اما عميقا مورد توجه آنها قرار ميگيرند، چ//ه نهتنها مطلوبي//ت و كارآم//دي آن قوانين و قراردادها به دليل انعكاس تجارب جهاني و نيازهاي مش//ترك و همچنين مطابقت با آخرين الزامات صنعت هواپيمايي مس//لم است بلكه احتياجات دولتهاي باتجربه و تخص//ص اندك و تاجران با قدرت معامالتي اندك را مرتفع ميس//ازند و گاه به منفعت اصلي سرعت و شتاب در وضع قوانين و مقررات هوايي تمام ميش//وند. به همين دليل ميتوان گفت يكي از شاخصهاي مهم در سنجش درجهتوسعهيافتگيصنعتهواپيماييهركشوري، ميزان الهام يا دس//تكم ميزان مطابقت قوانين و قراردادهاي يك كشور با قوانين و قراردادهاي نمونه بينالمللي است. دولتها و تاجران هوايي ميتوانند از اين قوانين و قالبهاي قراردادي الهام گيرند و در صورت تمايل مندرجات آن را با توجه به ش//رايط و اوضاع و احوال داخلي يا شرايط خاص قراردادي خود، تكميل يا اصالح كنند. در حال حاضر به تقدم اهميت فعاليت ميتوان به ترتيب سه نهاد مهم ذيل را پيشگام در تدوين و انتشار قوانين و قراردادهاي نمونه صنعت هواپيمايي معرفي كرد:

-1 در وهل//ه نخس//ت، مهمتري//ن قوانين و قراردادهاي نمونه به كوشش »سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري« )ايكائو( پديد آمدهاند. ايكائو، قوانين و قراردادهاي الگو را به دو شكل تنظيم كرده است. گاه آنها را البهالي دستورالعملها و اسناد خود معرفي كرده و گاه آنها را به صورت مستقل تدوين كرده است. قراردادهاي نمونهاي همچون »قرارداد تفويض )احاله( بررس//ي س//انحه و حادثه جدي هواپيما«، »قراردادهاي مدل دوجانبه درخصوص خدمات هوايي«، »قانون مدل بررس//ي س//انحه و حادثه هواپيم//ا« و »مقررات نمونه هواپيمايي كشوريدرخصوصخدماتناوبريهوايي«،بخشي ازمهمترينقوانينوقراردادهاينمونهايهستندكه در پرتو فعاليتهاي ايكائو، تهيه شدهاند.

-2 يوروكنترل يا »سازمان اروپايي ايمني ناوبري هوايي« بهعن//وان يكي ديگر از نهادهاي فعال در ام//ور هواپيمايي، فارغ از مطالع//ات، تحقيقات و پيشنهادهاي فراوان در سياستهاي كلي صنعت هوان//وردي، گاه قالبهاي قراردادي مناس//بي را ب//راي اصحاب صنع//ت هوان//وردي تدوين كرده اس//ت. »قرارداد م//دل 16 م//ادهاي در خصوص تفويض خدمات ترافيك هوايي« يكي از مهمترين قالبهاي قراردادي جهاني است كه به همت اين سازمان تنظيم و منتشر شده است. -3 در مرتبه آخر بخش ديگري از قراردادهاي الگو را »انجمن بينالملليحملونقلهوايي«ياهمانياتاپيشنهاد كرده اس//ت. »ق//رارداد جامع اج//اره كوتاهمدت موت//ور هواپيما«، »قرارداد جامع خريد هواپيماي استفادهشده )مستعمل(« و »قرارداد جامع تعمير و نگهداري بدنه هواپيما« سه قرارداد نمونه مهمي هستند كه توسط انجمن بينالمللي حملونقل هوايي و با همكاري »گروه كاري هواپيمايي« تهيه و معرفي ش//دهاند و به نح//وي، عرف قراردادهاي تجاري هواپيمايي را شكل دادهاند.

* پژوهشگر حقوق هوافضا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.