جزیياتآتشبسترامپ-پوتيندرسوریهبامحوریتایران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - تحلیل

براساس گفتههاي سه منبع ديپلماتيك، توافق آتشبس محرمانه آمريكا- روسيه در جنوب غربي سوريه كه روز يكشنبه نهايي شد، خواستار ممانعت از گسترش استراتژيك قلمرو سوريه در نزديكي مرزهاي اسراييل و اردن از سوي نيروهاي خارجي شده كه از حمايت ايران برخوردار هستند.

دونالد ترامپ اين توافق را مهم ارزيابي كرد كه در جهت نجات جان مردم اجرايي خواهد شد اما جزييات اندكي از آن عمومي شده است.

به نظر ميرسد مقامات وزارت دفاع آمريكا كه وظيفه نظارت بر اين توافق را برعهده دارند نيز از شرايط اين توافق اطالعي ندارند.

هدف از اين توافق رسيدگي به خواستههاي اس//راييل و اردن اس//ت مبني بر اينكه نيروهاي اي//ران و نيروهاي نيابت//ي آن از جمله حزباهلل نبايد به بلنديهاي جوالن كه سوريه و اسراييل را از هم جدا ميكند و در اشغال اسراييل است، نزديك شوند.

ديپلماتهاي سابق آمريكا و ناظران اما با طرح اين س//وال كه آيا اين توافق واقعا قابلاجراست، ترديدهاي خود را در مورد اينكه آيا روسيه طرف قابلاعتمادي براي آتشبس//ي اس//ت كه شامل رژيم سوريه، ايران و نيروهاي نيابتي آن ميشود ابراز ميكنند.

روسها از ماه مي تاكنون نتوانستهاند گروههاي شبهنظامي با حمايت ايران يا رژيم اسد را متقاعد ب//ه رعايت »منطقه امن« كه از س//وي نيروهاي آمريكايي در جنوب ش//رقي سوريه اعالم شده، كنن//د. ب//ا توجه به اين س//ابقه، ح//ال چرا بايد بپذيريم كه شرايط تحت اين آتشبس متفاوت خواهد بود.

اين توافق از روز دوشنبه جاري اجرايي شده اما يكي از مقامات وزارت خارجه آمريكا گفت كه آمريكا و روس//يه هنوز در حال كار روي جزييات اين توافق هس//تند از جمله چگونگي نظارت بر آتشبس، قوانيني كه ممكن است بر منطقه امن جنوب غربي حاكم شود و حضور ناظران.

اين در حالي اس//ت كه يكي از مقامات ارتش تاييد كرد كه پنتاگون و ستاد فرماندهي مركزي )سنتكام( اطالعات چنداني در مورد اين آتشبس پيش//نهادي ندارند و گفت: »طي هفته جاري به اين سطح از درك ميرسيم.«

به گزارش رويداد 42، اين توافق پوتين را در جايگاه صلحطلبي قرار ميدهد حتي اگر مسكو همچن//ان به حمايت هوايي از عمليات تهاجمي سوريه ادامه دهد.

جاش//وا لنديس، محقق س//وريه در دانشگاه اكالهما گفت: اين روشي براي جذب روسيه است. آمريكاييها نميتوانند پليس اين شرايط باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.