اهميت شوراي شهر در شرايط بحراني

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - hedayati.mohammad@yahoo.com

محمدهدايتي ش//وراي شهر جديد ته//ران باي//د ش//هردار را انتخ//اب كن//د. براي بس//ياري اي//ن انتخ//اب مهمتري//ن آزم//ون براي ش//وراي جديد است؛ ش//ورايي كه در اختيار اصالحطلبان اس//ت ام//ا مناقش//ات پيرامون چينشليس//ت برنده كماكان ادامه دارد. چه چيز حساس//يت ب//ر اين انتخ//اب و عملكرد خ//ود ش//ورا را اف//زون كرده اس//ت؟ احتماال وخامت اوضاع و بحراني شدن مسايل شهري. در نتيج//ه اتفاق//ات س//الهاي اخير، اهميت مديريت ش//هري بر همگان آشكار شده است. اكنون ديگر همه ميدانيم مديريت شهر فقط سازه نيست، فقط اتوبان نيست، سخت كردن و سيماني كردن چهره شهر نيست. ميدانيم كه وضعيت آلودگي به شرايط بحراني رسيده است كه ساختوس//ازهاي بيرويه نفس را از شهر گرفته است و تنها نتايجي منفي به همراه داشته است با وجود اين همه بلندمرتبهسازي، دسترسي شهروندان به مسكن دشوارتر شده است. ميدانيم كه به بهانه ساختوساز، بخش زيادي از فضاهاي س//بز ش//هري قرباني شد. كم و بيش ميدانيم كه در تمام اين س//الها نبود ش//فافيت مالي واگذاريها و تصميمات، خاصگرايانه بود. منطق كسب سود و تجاري كردن ش//هر حاكم شد. آسيبهاي اجتماعي افزون شد. نتيجه همه اينها تهراني شده است به مراتب ناخوشايندتر از 12 سال قبل.

اگرچه در غالب شهرهاي توسعهيافته جهان هم شهرداريها داللتهاي سياسي بسياري دارند اما با وجود اين يك نكته را نبايد فراموش كرد. حتي با وجود پيشف//رض گرفتن دغدغههاي سياسي، مديريت شهري بايد كم و بيش معطوف باشد به خير عمومي. به منافع شهروندان. چيزي كه در مديريت ش//هري تمام اين سالها ناديده گرفته شد. آشفتگي حاكم شد آن هم به خاطر ش//ورايي كه فراموش كرده ب//ود نماينده مردم است. فراموش كرده بود تا فراتر از منافع شخصي و گروهي درباره شهر، درباره زندگي شهروندان تصمي//م بگيرد. فراموش ك//رده بود تصميمات ش//هرداري را رص//د و با تخلفات مب//ارزه كند. شوراي جديد اين تجربه ناخوشايند را وراي خود ميبيند. اين انتخاب اوليه ميتواند جهتدهنده مسير راه آنها باشد. با انتخاب شهرداري باكفايت از يكسو و رصد دائمي مجموعه مديريتياش از سوي ديگر. اعتبار شورا و البته اصالحطلبان هم در ميان است. در شهري كه ديگر تاب تصميمات نادرست را ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.