تالش ایران براي جذب صدها ميليارد دالر سرمایه خارجي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - انرژی

جمهوري اسالمي ايران اميدوار است بر بستر قرارداد با شركت نفتي توتال، زمينههاي جلب س//رمايههاي خارج//ي را در صنايع نفت و گاز كش//ور فراهم آورد. مسووالن صنايع نفت و گاز كشور در همين رابطه با 27 شركت خارجي در حال مذاكره هستند.

مع//اون امور بينالملل وزارت نفت قرارداد با يك كنسرسيوم خارجي متشكل از كمپاني نفتي توتال و شعبه بينالمللي شركت ملي نفت چين را به عنوان سكوي پرش براي جلب نظر مساعد ساير شركتهاي بزرگ نفتي جهان ميداند.

اميرحس//ين زمانينيا كه براي ش//ركت در كنفرانس بينالمللي نفت به استانبول رفته است، در همين رابطه گفت كه ايران در شرايط كنوني سرگرم مذاكره در مورد پروژههاي نفتي به ارزش 200 ميليارد دالر است.

براس//اس س//خنان وي در ح//ال حاض//ر با 27 ش//ركت خارج//ي در اي//ن زمين//ه مذاكره جريان دارد. از شركتهايي همچون لوكاويل، بريتيشپتروليوم )بيپي(، گازپروم و همچنين شركت پتروناس مالزي نام برده شده است.

معاون امور بينالملل وزارت نفت در گفتوگو با ش//بكه خب//ري CNN به تاثيرات ناش//ي از تحريمهاي آمريكا اش//اره كرد و گفت: شماري از ش//ركتهاي غربي به علت برخي از تحريمها و از جمله تحريم معام//الت دالري، تمايلي به سرمايهگذاري و فعاليت در ايران نداشتهاند.

اينكه قرارداد با توتال، صرفنظر از مخالفتهاي داخلي، بتواند تغييري در رويكرد ساير شركتهاي نفتي نسبت به سرمايهگذاري و فعاليت در ايران ايجاد كند، پرسشي است كه پاسخ آن بهزودي روشن خواهد شد.

زمانينيا معتقد اس//ت ك//ه مذاكرات جاري با ش//ركتهاي خارجي ظرف چن//د ماه آينده به نتيجه خواهد رس//يد و صده//ا ميليارد دالر وارد ش//ريانهاي اقتص//اد نف//ت و گاز كش//ور خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.