چشم بازار به دولت دوازدهم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مجتبیعبدی-معضل چندين و چند ساله ماليات بر ارزشافزوده آهنفروشان همچنان به قوت خود باقي است؛ معضلي كه از سال 92 بر دوش آنها سنگيني ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.