آیا مجلس محرم دولت است

Jahan e-Sanat - - News -

ملیح/ه اس/ناوندي- گوي//ا برخ//ي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، به مقوله امانت//داري و حفاظت از اس//رار نظام نگاهي ابزاري دارند و در مواقع مفيد به جاي حفاظت از اطالعات به نش//ر اطالعات ميپردازند. اين امر باعث خدشهدار شدن اعتماد ميان دستگاه اجرايي و نهاد مجلس ش//وراي اسالمي شده اس//ت ت//ا جايي ك//ه برخي نماين//دگان چه در نشس//تهاي علن//ي و چ//ه در غير از آن، از دول//ت و وزيران خواس//تهاند تا مجلس را محرم بدانند. نمونهه//اي مختلفي بر صحت اي//ن موضوع وجود دارد كه به س//بب آن از اعتم//اد دولت به مجلس كاس//ته ش//ده، از جمله فاش ك//ردن جلس//ه محرمانه ظريف با نماين//دگان توس//ط كريميقدوس//ي. در آن جلس//ه اين نماينده مدعي ش//ده بود كه ظري//ف به اش//تباه خود در اعتم//اد به حرف وزير خارجه آمريكا اعتراف و تصريح كرد كه مس//ووليت اين اشتباه را ميپذيرد. بعد از آن حاجيدليگاني نيز از اين نماينده دفاع كرد و گفت كه مطالب كريميقدوسي درست است و جلس//ات و كلمات محرمانه در بس//ياري از مواقع منافع كشور را به خطر مياندازد. اينبار نيز توتال بهانهاي ش//ده تا حاجي دليگاني و كريميقدوس//ي لحظهاي از دلواپسي خود و تخريب دولت دست نكش//ند. عدم شفافيت دولت در برخي از پروژهها و اقدامات، داد اين دو نماينده را درآورده، اين در حالي است كه دولت به تعامل قانوني با مجلس معتقد است و جزييات هر پروژه را نيز به ش//وراي امنيت ملي تحويل ميدهد اما اين نمايندگان انتظار دارند كه اين تعامل فراقانوني باش//د؛ تعاملي ك//ه حاال با فاش كردن جزييات جلس//ههاي محرمانه كمرنگ شده است.

حاجيدليگاني درخصوص عدم ش//فافيت در ق//رارداد نفتي توتال به دنبال جمع كردن امض//اي نمايندگان براي تصويب طرح س//ه فوريت//ي براي مقابله با اين قرارداد اس//ت اما با وجود عدم استقبال نمايندگان فراكسيون واليي بعيد به نظر ميرسد اين طرح به جايي برس//د. از طرفي سخنگوي دولت درخصوص مطرح ش//دن طرح س//ه فوريتي براي توقف قرارداد توتال گفت: »اين طرح الزم نيس//ت تهيه ش//ود و اگر نمايندگان در قرارداد توتال اقدامي خالف قانون ببينند بايد مدارك خود را ب//ه قوه قضايي//ه بدهن//د.« وي همچنين تاكيد كرد: »هيچ موض//وع محرمانهاي براي نماين//دگان در قرارداد توت//ال وجود ندارد و وكالي مل//ت حق تحقي//ق و تفحص از اين قرارداد را دارند.« با اين وجود بايد اين نكته را نيز اضافه كرد كه برخي از پروژهها و اقدامات حاكميتي اس//ت و نميت//وان جزييات برخي پروژهها را فاش كرد.

نقويحسيني، سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار پارلمان جهانصنعت درخصوص مشكالت قرارداد توتال و گله برخي درخصوص عدم شفافيت در اين قرارداد گف//ت: دو موضوع در اين ارتباط مطرح اس//ت؛ موضوع اول اينكه ما بايد با دنيا تعامل اقتصادي داش//ته باشيم و تعامالت اقتصادي در چارچوب توافقات و قراردادها انجام ميشود، نكته دوم اينكه نوع اين قراردادها و توافقات از حساسيت ويژهاي برخوردار اس//ت چون طرف مقابل ما به هرحال با يك خصومت//ي ورود پيدا ميكند و به دنبال سلطه پيداكردن در نظام اقتصادي ماست. به اين جهت ما بايد بسيار هوشمند و هوشيار عمل كنيم وگرنه هيچكس با توافق و قرارداد با كش//ورهاي ديگر مخالفت نميكند چون مگر غير از توافق و قرارداد ميتوانيم كار اقتصادي با دنيا انجام دهيم؟ باالخره ما ميخواهيم نفت و گازمان را بفروشيم و ص//ادرات و واردات انجام بدهيم و اينها بدون تعامل و بدون توافق امكانپذير نيست؛ اما نوع و محتواي توافق اهميت زيادي دارد چون سابقه تاريخي كشورمان نش//ان ميدهد ما از اين نوع توافقات لطمههاي شديدي خورديم بنابراين در اين زمينه بايد اجماع وجود داشته باشد يعني اگر قرار است توافقي حاصل شود مجلس، قوهقضاييه، احزاب و گروههاي سياسي بايد بهصورت شفاف در جريان قرار بگيرند و طوري نباشد كه ما هشت ماه بعد بفهميم كه وزير اقتصادمان قرارداد fatf را امضا كرده است يا چند ماه بعد رهبر معظم انقالب بگويند كه چرا سند 2030 اجرا ميشود؟ به هر حال پنهانكاري نبايد صورت بگيرد و اگر شفاف و روشن كار پيش برود به نفع مردم است.

نقويحسيني ادامه داد: »دولت طبق قانون اساسي يكسري وظايفي دارد كه بايد آن را انجام دهد اما اگر ميخواهيم يك كار هماهنگ با اجماع انجام بدهيم بايد تعامل داشته باشيم. به عنوان مثال دولت همين روزها ميخواهد كابينهاش را معرفيكند،آيانميخواهدتعامليبافراكسيونها، كميسيونها و نمايندگان داشته باشد؟ البته از اختيارات دولت است كه خودش اعضاي كابينه را انتخ//اب كند اما اگر تعامل با مجلس صورت نگي//رد عواقبش در روز رايگيري به عهده خود دولت خواهد بود.«

وي تاكيد كرد: »بايد تعامل صورت گيرد و اگر بخواهيم تعامل داشته باشيم بايد همه همجهت باش//يم و برايمان قراردادها و تفاهمات ش//فاف باش//د كه مشكلي به وجود نيايد.«وي در پاسخ به اين سوال كه محرم ندانستن دولت، به رفتار گذشته برخي از نمايندگان و درز اطالعات برجام در جلسه محرمانه ظريف با اعضاي كميسيون امنيت ملي باز ميگردد، گفت: »مسايلي كه در جلسات مطرح شده رفتارهاي شخصي و فردي ب//وده اما اين موضوع ق//راردادي مهم و راجع به سرنوشت اقتصادي كشور است و دولت نميتواند به نمايندهها جزييات را به بهانه افشاگري نگويد! اصال مگر قرار است جزييات جلسات افشا نشود و قرار است كسي نداند كه ما با توتال چه قراردادي ميبنديم؟ اين موضوع اصال توجيهپذير نيست.«

اهداف سياس//ي برخي از رفتارها در مجلس نياز به واكاوي بيشتري دارد. اصولگرايان پس از سيطره 12 ساله بر مجلس همچنان ميخواهند بر بهارستان مسلط باشند و محبوبيت دولت را در اقصينقاط كشور به چالش بكشند. براي اجراي اين تاكتيك هم نياز به بازيكناني تاثيرگذار دارند؛ بازيكناني كه در نقش وكالي ملت هر از گاهي دستاويزهايي مختلف دولت را به چالش بكشانند و آرام//ش كابينه را به هم بزنند. اين بار ماجراي زنگنه و جريان مقابل دولت بعد از انتخابات وارد مرحلهجديديشده.اودركنارمحمدجوادظريف بارها مورد حمله قرار گرفته است؛ ماجرايي كه ممكن اس//ت در راس//تاي حذف او براي حضور آنه//ا در كابينه دولت دوازده//م صورت گرفته باشد. يكي از اين موضوعات، همين قراداد توتال است كه مدتها با بيان آن وزارت نفت و شخص زنگنه را مورد انتقاد قرار دادند. زمان احمدينژاد بود كه بهواسطه تحريمها، شركتهاي نفتي از كشورمان رفتند و بسياري از پروژههاي عسلويه و پارس جنوب//ي از كار افتادند. اما حاال كه قرار است به واسطه اين پروژه جديد گامي در جهت احياي بخش انرژي ايران برداشته شود برخي از استعماري بودن اين قرارداد سخن ميرانند و فارغ ازنفعملياينقراردادواشتغالزايي01 هزارنفري به واسطه آن، به دنبال نشان دادن تيرگي در كار دولت و كابينهاش هستند.

اين جريان سياسي در مجلس با طرح سوال از وزير نفت درخصوص عدم شفافيت در قرارداد توتال، اين پروژه را مساوي بازگشت به دوره قبل از ملي ش//دن صنعت نفت ميخوانند و شركت مقاب//ل قرارداد ايران را بدعهد و رش//وهدهنده و خائن خطاب ميكنند. البته ماجراي وزير نفت با جريان اصولگرا به قرارداد كرسنت باز ميگردد؛ قراردادي كه هنوز هم از سوي اين جريان براي انتقاد از دولت مطرح ميشود.

پرواضح اس//ت جرياني در كش//ور حضور دارد ك//ه تمايل//ي به حضور مج//دد برخي از اعض//اي كابينه ن//دارد واين در حالي اس//ت ك//ه اي//ن وزرا كارنامه خوب//ي از فعاليتهاي خود ارائه دادهاند. ظريف در ديپلماس//ي يكي از زبدهترين ديپلماتهاي كش//ور محس//وب ميشود كه توانس//ت به يكي از پيچيدهترين بحرانهاي بينالمللي به پشتوانه افكار عمومي و مق//ام رهب//ري فائق آيد و كش//ور را از انزوا خارج كند.

همچنين زنگنه با حضور خود در دولت يازدهم در زمان كوتاهي توانس//ت جايگاه ايران را بعد از تحريمها در بازار جهاني نفت بازيابي كند و ميزان توليد را به دوران قبل از تحريم بازگرداند. زنگنه نشان داد كه ميتواند در بازار نفت بسيار تاثيرگذار باشدوليچوننزديكبهسيدمحمدخاتمياست براي منتقدان دولت قابل قبول نيست.

„ نميشوددولتبهنمايندههاجزيیاترا به بهانه افشاگري نگويد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.