مشكالت منطقه ناشي از اشتباه برخي دولتهاست

Jahan e-Sanat - - News -

رييسجمهور در ديدار با يوسف بن علوي، وزير مسوول در امور خارجي سلطنت عمان، روابط خود با اين كشور را صميمانه، برادرانه و نزديك دانست و بر ضرورت تالش در راستاي توسعه، تقويت و تحكيم همهجانبه مناسبات و همكاريهاي تهران – مسقط تاكيد كرد.به گزارش پايگاه اطالع رسانی دولت، حسن روحاني توافقات اقتصادي ايران و عمان در بخشهاي مختلف از جمله انرژي، همكاريهاي دوجانبه بندري، كريدور ترانزيتي شمال – جنوب و توسعه روابط تجاري و اقتصادي ميان تجار و بخشهاي خصوصي دو كشور را حائز اهميت برشمرد و بر ضرورت تالش مسووالن در كميسيون مشترك دو كشور براي تسريع در اجراي هرچه زودتر اين توافقات تاكيد كرد. رييسجمهور با اشاره به لزوم تالش و همكاري كشورهاي منطقه براي حل مشكالت و معضالت منطقهاي خاطرنشان كرد: امروز تروريسم، اختالفافكني و مداخالت نابجاي برخي كش//ورها در امور داخلي ديگران، منطقه را شعلهور كرده كه فروكش كردن آن نياز به انس//جام و همكاري بيشتر كشورهاي منطقه دارد. روحاني تاكيد كرد: جمهوري اسالمي ايران با همه توان به دولتهايي كه براي مبارزه با تروريسم تقاضاي كمك داشتهاند، پاسخ مثبت داده است. رييسجمهور افرود: ريشهكن كردن تروريسم به عنوان ميكروبي مسري در منطقه نيازمند كمك و همكاري همه كشورها و استفاده از تمام توان و امكانات در اين راستاست. روحاني تصميمات اشتباه برخي دولتها را موجب بروز مشكالت در كشورهاي منطقه از جمله يمن، سوريه، بحرين و قطر دانست و افزود: ادامه اين روند، هرگز به نفع كشورهاي منطقه نيست و اولين متضرر اين سياستها هم دولتهاي اتخاذكننده آن خواهند بود. رييسجمهور راهحل مشكالت در يمن و بحرين را تنها در برقراري صلح و مذاكره دانس//ت و گفت: اس//تفاده از شيوه تهديد، فشار و محاصره در مواجهه با كشوري همسايه مانند قطر نيز نادرست است و همه بايد تالش كنيم اين تنشها در منطقه پايان يابد. روحاني با اشاره به اينكه ايران، عمان و كويت همواره رايزنيهاي مثبتي در قبال مسايل منطقهاي داشتهاند، اظهار داشت: جمهوري اسالمي ايران از هر گونه تالش كه منجر به پايان اختالفات و درگيريها در منطقه شود، استقبال ميكند.

همچنين روحاني در جلسه هيات دولت با وزرا با اشاره به اقدامات داعش و گروههاي تروريستي در ايران گفت: شبيه اين جالديها را در سالهاي 59 و 60 در ايران مشاهده كرديم. تروريستهايي در ايران بودند كه متاسفانه اكنون برخي از آنها در اروپا حضور دارند، پوست بدن يك پاسدار كميته را جدا كردند و درآوردند. جنايتهاي بزرگي را كه منافقين در كشور ما انجام دادند، يادمان نرفته است. مردم ما با اينگونه جنايات ناآشنا نبودند اما مردم جهان شايد كمتر با اين اقدامات وحشيانه آشنا بودند كه تروريستها تا اين حد ميتوانند خطرناك باشند.رييسجمهوردربارهانتخاباترياستجمهوریوبرخياظهارنظرهاياخير رقباي انتخاباتي خود هم افزود: امروز ديگر زمان رقابتهاي انتخاباتي نيست. اصال چنين حسادتهايي بعد از رقابتهاي انتخاباتي معنا و مفهوم ندارد؛ اينكه تا ميبينيم دولت موفقيتهايي به دست آورده، عدهاي بخواهند ناراحت شوند. موفقيت دولت موفقيت همه ملت است. دولت چيزي نيست جز نمايندگي از طرف مردم. دولت نماينده مردم است و هر كاري دولت انجام ميدهد، در واقع به پشتوانه مردم و با اجازه و نظر مردم است.رييسجمهور گفت: به همين دليل است كه رييسجمهور وقتي ميخواهد انتخاب شود برنامه چهارساله خود را به مردم ارائه ميدهد و مردم در واقع عالوه بر اينكه به فرد راي ميدهند، به برنامه و راهكاره//ا و رويكردها راي ميدهند. به همين دليل كانديداها با هم مناظره ميكنند و نظراتشان را ميگويند و با مردم صحبت ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.