تالش رييسجمهور براي ارائه فهرست وزرا در مراسم تحليف

Jahan e-Sanat - - News - خبر

ايرن/ا - معاون پارلماني رييسجمهور گفت: روحاني تالش دارد در روز برگزاري مراس//م تحليف، فهرس//ت وزرا و برنامه دولت را به مجلس ارائه دهد. حسينعلي اميري گفت: تا آغاز به كار دولت جديد چند مراسم داريم يكي تنفيذ حكم رييسجمهوري كه توسط مقام معظم رهبري انجام خواهد شد و برگزاركننده اين مراسم دفتر مقام معظم رهبري است.

وي اف//زود: مراس//م دوم تحليف رييسجمهور اس//ت كه طبق قانون اساس//ي در مجلس ش//وراي اس//المي و با حضور رييس قوه قضاييه انجام خواهد ش//د كه ميزبان آن مجلس ش//وراي اس//المي اس//ت و هماهنگيهاي الزم را در اي//ن زمينه انجام دادهايم. معاون پارلمان//ي رييسجمه//ور ادامه داد: مجل//س روز 14 مرداد را براي مراس//م تحليف اعالم كرده است. پس از آن رييسجمهور بر اساس قان//ون و آييننامه داخلي مجلس باي//د اعضاي كابينه را به مجلس ش//وراي اس//المي معرفي و مجلس ظرف 15 روز صالحيت وزراي پيشنهادي را بررسي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.