وزير دفاع آمريكا به طبيب مراجعه كند

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- وزير دفاع كشورمان در واكنش به اظهارات اخير وزير دفاع آمريكا عليه ايران گفت: ملت ايران تحقير، توهين و تهديد را از هيچ قدرتي تحمل نميكنند و هرگاه آمريكا و همپيمانانش عليه ايران اقدام كردند آنان را پشيمان كردهاند. سردار حسين دهقان اظهارداشت: ملت ما ثابت كردهاند كه آمريكاييها هر موقع خواستهاند به هر كيفيتي عليه ما و چه كساني كه نيابتي از سوي آنها خواستند كاري كنند آنها را از كرده خود پشيمان كرده و نه تحقير و نه توهين و نه تهديد را از هيچ قدرتي تحمل نميكنند. وي تصريح كرد: وزير دفاع آمريكا هم به طبيب مراجعه كند. فكر كنم تبدار بوده و داشته هذيان ميگفته است. وزير دفاع كشورمان افزود: داعش يك ايدئولوژي شده كه هيچ پشتوانه عقلي نداشته و جايي پذيرش نخواهد ش//د؛ آنها نقاط مركزي را از دس//ت دادهاند و يقينا اگر ارادهاي براي مقابله جدي با بقاياي داعش باشد اين كار انجام خواهد شد. دهقان يادآور شد: همچنين تمام اقالم نيروهاي مسلح توسط وزارت دفاع ساخته ميشود و البته پشتوانهاي اگر نباشد، هيچ كاري انجام نخواهد شد. سردار دهقان خاطرنشان كرد: توليد تمام تجهيزات و اقالم نيروهاي مسلح يا خريد آن توسط وزارت دفاع انجام ميشود. البته اين امر برمبناي نياز نيروهاي مسلح است و اين روند همواره بوده و خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.