درخواست سناتورهاي جمهوريخواه از تيلرسون درباره ايران

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- چند تن از س//ناتورهاي ارش//د آمريكاي//ي از وزيرامور خارجه اين كش//ور خواس//تند لحني تندتر در قبال ايران اتخاذ كند و پايبندي تهران به توافق هس//تهاي را تاييد نكند. به نوشته روزنامه واشنگتنپست چهار سناتور جمهوريخواه در نامهاي خطاب به ركس تيلرس//ون، وزيرامورخارجه آمريكا از وي خواستند در نامهاي كه وي ملزم اس//ت هر 90 روز يك بار به كنگره درباره توافق هستهاي ايران و 5+1 بدهد، پايبندي تهران به اين توافق را تاييد نكند. تيلرسون در ماه آوريل با ديگر مقامات دولت ترامپ مخالفت كرد و تصميم گرفت در نامه خود به كنگره تاييد كند كه ايران به تعهداتش در برنامه اقدام جامع مشترك پايبند است و تعليق تحريمهاي ايران طبق اين توافق در راستاي منافع ملي آمريكاست. او در آن زمان در نامه خود به پل رايان، رييس مجلس نمايندگان آمريكا مدعي شد همچنان بر اين باور اس//ت كه ايران حامي اصلي تروريسم است اما دولت ترامپ در حال بازنگري سياستهاي واشنگتن در قبال تهران است. بنابراين در حال حاضر نميتواند تغيير بزرگي در رويكرد خود دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.