گزارش كميسيون امنيت ملي از مانعتراشي آمريكا در اجراي برجام

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم- كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي در گزارش شش ماهه دوم خود از اجراي برجام تصريح كرده كه آمريكا با بدعهدي، پيمانشكني و مانعتراشي خصمانه از اجراي برجام جلوگيري ميكند. كميس//يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي در گزارش شش ماهه دوم خود از اجراي برجام با اشاره به اقدامات عهدش//كنيهاي پيدرپي آمريكاييها در روند اجراي برجام، نسبت به جلوگيري آمريكا از اجراي برجام هشدار داده است. در بخشي از اين گزارش آمده است: آمريكا بهعنوان كشوري كه در عرصه جهاني به بدعهدي، پيمانشكني و پايبند نبودن به توافقها شناخته شده و مشهور است، در آزمون اجراي برجام چهره بسيار بدتري از گذشته در افكار عمومي ملت ايران از خود ترسيم كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.