انتقاد معاون اطالعرساني دفتر رييسجمهور از صداوسيما

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- معاون اطالعرساني دفتر رييسجمهور از نحوه پوشش خبري صداوسيما از حضور وزير نفت در صحن مجلس انتقاد كرد و گفت: نتيجه مبهم جلوه دادن مسايل روشن، مخاطبسازي به نفع رسانههاي بيگانه است. پرويز اسماعيلي با انتقاد از رويكرد صداوسيما در قبال قرارداد نفتي با توتال در توئيتر خود نوشت: »آقاي زنگنه رفت توضيح داد. رييس مجلس هم گفت ابعاد قرارداد روشن است. شبكه خبر تيتر زد »ايرادات قرارداد نفتي توتال وزير نفت را به مجلس كشاند«! رسالت تلويزيون روشن كردن زواياي مبهم است اما نتيجه مبهم جلوه دادن مسايل روشن، مخاطبسازي به نفع رسانههاي بيگانه است.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.