تداوم اصالح نظام بانکی

Jahan e-Sanat - - News -

گروه اقتصادی- دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر و پایدار جز با یک نظام تامین مالی پویا و کارآمد امکانپذیر نیست و در این راه نقش بانکها ب//ه عنوان بازیگران اصلی این عرصه پررنگتر از سایر بخشهای اقتصادی است. در این مسیر لزوم توجه و نگاه ویژه به مساله اصالحات در نظام بانکی کشور بر کسی پوشیده نیست و برای دستیابی به نظامی کارآمد در عرصه پولی و بانکی نیاز است با پشتیبانی و تامین س//رمایه بانکها و اصالح س//اختارها، عالوه بر دستیابی به نسبت کفایت سرمایه برای بانکها، شرایط را برای نقشآفرینی در زمینه تامین مالی سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی و صنایع کوچک و متوسط فراهم کرد و بانظارتصحیحودقیقبربانکهاجلویمعضالت احتمالی در آینده را گرفت.

نرخ سود بانکی یکی از معضالت امروز ایران استوباعثشدهبخشصنعت،تولیدوکشاورزی کشوردرتنگناهایشدیدیبرایفعالیتاقتصادی قرار گیرند. لذا قدم نهادن در راه کاهش نرخ سود از سوی دستگاههای مسوول با کمک خود بانکها، بیشک یکی از اولویتهای اقتصادی دولت طی ماههایآتیخواهدبود.همچنینکاهشمطالبات غیرجاری برای رسیدن به حدنصابهای مطلوب بینالمللی و گس//ترش تعامالت بینالمللی در فض//ای پس//ابرجام انتظار دیگری اس//ت که از بانکهایکشورمیرودوامیداستتانتایجمثبتی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

در همی//ن راس//تا وزیر اقتصاد ب//ا تاکید بر ضرورت تداوم اصالحات در نظام بانکی، نرخ سود بانکی یکی از معضالت امروز ایران خواند و گفت: بانکها باید در جهت کاهش نرخ س//ود بانکی پیشتازباشند.

علی طیبنیا در مراسم آغاز به کار موزه بانک مل//ی که با حضور مع//اون اول رییسجمهور و مدیرعامل بانک ملی برگزار شد، با اشاره به تداوم اصالحات در نظام بانکی کشور، گفت: امسال سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است که هدف اصلی سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی نیز دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر و پایدار بوده که این رشد اقتصادی پایدار، جز با یک نظام تامین مالی پویا و کارآمد امکانپذیر نیست، پس باید بانک ملی در حمایت از صنایع کوچک و متوسط و تامین مالی سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی نقشآفرین باشد.

وی افزود: نرخ س//ود بانکی یکی از معضالت امروز ایران اس//ت؛ مش//کلی که بخش تولیدی کشور را در تنگنا قرار داده است، پس بانک ملی با پشتیبانی 90 سال تالش و فعالیت و ریسک اعتباری صفر، باید از این سرمایه ارزشمند خود استفاده کند و در جهت کاهش نرخ سود بانکی پیشتازباشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: نس//بت مطالبات غیرجاری اگرچه کاهشیافته ولی انتظار ما این است که بانک ملی خود را به نصابهای مطلوب بینالمللی برساند و پیشتاز شود، ضمن اینکه استفاده از فضای پسابرجام و گسترش تعامالت بینالمللی انتظار دیگری است که از بانک ملی داریم. خوشبختانه موانع ناشی از تحریم در حال رفع تدریجی است و انتظار ما این اس//ت که این بانک تالش خود را در این زمینه بیش از پیش انجام دهد.

وی با تاکید بر ضرورت واگذاری داراییهای مازاد بانکی مطابق قانون خاطرنشان کرد: باید با بهرهگیری از شرایط جدید و رونق بازار، سرعت واگذاری داراییها و اموال مازاد بانک ملی افزایش یابد. این درحالی است که انقالب فناوری اطالعات و ارتباطات زمینه را در جهت ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد فراهم کرده است. انتظار داریم که در ای//ن زمینه نیز بانک ملی پیش//تاز بوده و در استقرار یک نظام بانکی الکترونیکی به نحو موثر کمک سایر بانکها باشد.

طیبنیا افزود: از دیرباز این سوال مطرح بوده کهچرابرخیکشورهادرمرحلهعقبماندگیباقی میمانند و برخی دیگر به سرعت رشد را تجربه میکنند. البته پاسخهای متعددی به این سوال داده ش//ده است که بر اساس آن طی سالهای گذشته جمعبندی این بوده که توسعه چیزی جز توان و ظرفیت یک جامعه در خصوص تحلیل و پاسخگویی نسبت به مشکالتی که در این جوامع مطرح میشود، نیست. نبایدبامردممخالفتداشت همچنی//ن در ای//ن مراس//م مع//اون اول رییسجمهور با اش//اره به صادرات 50 میلیارد دالری کاال گفت: بانکها در توس//عه اقتصادی ایران نقش اول را دارند .

اسحاق جهانگیری، گفت: اولویت کشور امروز بدون تردید اقتصاد است که به صورت مکرر گفته شده مسالهای همچون بیکاری و معیشت مردم باید مورد توجه قرار گیرد. البته اقتصاد ایران باید بزرگ شود و قادر باشد ساالنه حداقل یک میلیون شغل برای جوانان خود ایجاد کند.

مع//اون اول رییسجمهور افزود: باید رش//د دورقمی مستمر را برای چند سال تجربه کنیم. این درحالی اس//ت که ایران میتواند یک کشور بزرگ باشد اما اینکه چرا نمیشود، باید مدام از سوی اقتصاددانان مورد سوال واقع شود.

وی اف//زود: عدهای با دولت ی//ا فردی در آن مخالفت دارند ام//ا نباید با مردم ایران مخالفت داش//ت چراکه این طور کارها از قبیل توتال در جهت حمایت از مردم ایران اس//ت. مقام معظم رهبریاعالمکردهاندکهباید002 میلیارددالردر بخش نفت و گاز سرمایهگذاری شود، در حالی که قرارداد توتال شکست آمریکاییها و تحریمهایی است که میگفت پول نباید به سمت ایران برود. جهانگیری ادامه داد: هنوز هم 195 میلیارد دالر باید در بخش نفت و گاز سرمایهگذاری شود، این در حالی است که پنج میلیارد دالر سرمایه توتال در این پروژه است درحالی که عایدی مردم ایران در این پروژه بس//یار بیش از این اس//ت، اگرچه توتال در مدت 20 سال 10 میلیارد دالر عایدی خواهد داشت.

معاون اول رییسجمهور با اشاره به صادرات 50 میلیارد دالری کاال گفت: بخش عمدهای از این صادرات، کاالهای نفتی است و ردپای ارزش افزوده در آن محدود است.

وی افزود: ایران کشور بزرگ و متمدنی است که آثار طبیعی و تاریخی زیادی دارد که هر یک از بناها باعث افتخار است. از همین آثار است که میشود به تمدن یک کشور دست یافت. نقشاولبانکهادراقتصاد ب//ه اعتق//اد جهانگیری، بانکها در توس//عه اقتص//ادی ایران نق//ش اول را دارند، البته دفاع ما از بانکها به معنای این نیست که در جریان مشکالت بانکها نیس//تیم، ما این مشکالت را میدانیم ولی گاهی اوقات جفاس//ت که حجم خدمات و زحمات این مجموعهها را در سراس//ر کشور نادیده بگیریم و تنها نقطه ضعفها را بزرگ کنیم و دل مدیران را بلرزانیم.

وی اظهار داش//ت: همواره به بانکها توصیه کردهایم که اگر مس//وولیت قبول کردهاند، باید جرات تصمیمگیری داش//ته باشند و گره از کار بگشایند. کس//ی که نمیتواند این کار را انجام دهد، نباید مس//وولیت قب//ول کند. نظام بانکی باید مدیران و کارکنان تصمیمگیر داشته باشد و مشکالت را حل کند.

جهانگیری گف//ت: نیاز داریم دهها میلیارد دالر از خ//ارج به صورت س//االنه جذب کنیم، ای//ن کار فق//ط از طری//ق بانکه//ا عملیاتی اس//ت بنابراین بانکها بای//د از تولید داخلی برای س//رمایهگذاری حمایت کنند. نیاز داریم نرخ س//ود بانکی حتما کاه//ش یابد تا انگیزه سرمایهگذاری افزایش یابد.

تکالیفبردوشنظامبانکی

همچنین مدیرعامل بانک ملی در مراس//م افتت//اح موزه بانک ملی از دریافت 76 هزار پیام سوئیفتی بعد از برجام خبر داد و گفت: در حال مذاک//ره با 180 بانک دنیا ب//رای برقراری روابط کارگزاری هستیم.

محمدرضا حس//ینزاده گفت: نظام بانکی ای//ران از تحریمها ضربه زیادی خورد ولی بعد از برجام دست بر زانو زده و به بازسازی روابط بانکی با دنیا پرداخته اس//ت که اکنون با 140 کارگزاری دنیا از 30 کش//ور دنیا مشغول کار هستیم و با 180 بانک دیگر هم در حال مذاکره هستیم. همچنین 76 هزار پیام سوئیفتی نیز بعد از برجام به ثبت رسیده است

.وی اظهار داشت: بالغ بر دو میلیارد یورو اعتبار اس//نادی از سوی بانک ملی گشایش ش//ده و باید گفت در پایان سال 91 نیز تراز ارزی بانک ملی منفی 1/6 میلیارد یورو بوده است که اکنون به 500 میلیون یورو رسیده اس//ت. ضمن اینکه مطابق ب//ا تاکید دولت نیز به دنبال واگذاری ش//رکتها هستیم که در یکس//ال اخیر بیش از 10 هزار میلیارد ریال از شرکتهای خود را به بخشخصوصی واگ//ذارکردهای//م.

این مقام مسوول خاطرنشان کرد: بانک ملی همواره در طول تاریخ نهادساز بوده که نمونه آن هم، تبدیل بانک رهنی به بانک مسکن بوده که از دل این بانک بیرون آمده اس//ت ضمن اینکه تا س//ال 1340 چاپ اسکناس نیز به عهده این بانک بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.