سپرده031 هزارمیلیاردتومانیبانکها در میرداماد

Jahan e-Sanat - - News -

پرونده سپردههای بانکها در بانک مرکزی در پایان سال گذشته با حجمی بیش از 130 هزار میلیارد تومان بسته شد.

به گزارش ایسنا، صورتهای مالی بانکها و موسسات اعتباری روند رو به رشد جذب سپرده از بانکها در بانک مرکزی را نشان میدهد؛ روال//ی ه//ر چند طبیعی به دلیل جذب س//پرده در بانکها که البته س//رعت رشد آن کند شده است. این موضوع میتواند به کاهش نرخ سپردههای قانونی بانکها در بانک مرکزی مربوط باشد.سپردهگیری از بانکها ابزاری برای کنترل حجم تسهیالتدهی و همچنین مسایل امنیتی بانکها محسوب میشود. از هایی که در شبکه بانکی قرار میگیرند نرخی بین 10 تا 13 درصد موظف به سپردهگذاری در بانک مرکزی هستند. این امر در مجموع موجب بلوکه شدن رقم قابل توجهی از منابع بانکها در بانک مرکزی میشود.تازهترین گزارش منتشر شده از این حکایت دارد که مجموع سپردههای بانکها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی به رقمی معادل 131 هزار میلیارد تومان افزایشیافته است که با رشد 22 درصدی نسبت به سال گذشته همراه بود. روند تغییرات سپردهگذاری بانکها در بانک مرکزی از سال 1391 تاکنون نشان میدهد که حجم سپردهگذاری افزایش یافته به طوری که از 60 هزار میلیارد با رشد 31 درصدی به 79 هزار میلیارد تومان در سال 1392 و با رشد 12 درصدی به 88 هزار میلیارد تومان در سال 1393 رس//یده است. همچنین روند رو به رشد در سال 1394 ادامه داشته و با افزایش 21 درصدی به 107 هزار میلیارد و در نهایت 131 هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته افزایش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.