سایه پوپولیستها بر اقتصاد

Jahan e-Sanat - - News -

تازهترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد از وضعیت اقتصادی کشورها نشان میدهد که همچنان در برخی کشورها سیاستهای پوپولیستی و عامهپسند عامل بحرانی شدن اقتصاد این کشورهاست.

به گزارش خبرآنالین، براساس گزارش شاخص ریسک جهانی که از طرف مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد، نابسامانی سیاستهای اقتصادی کشورها مهمترین عامل بحران اقتصادی اعالم شده است. در این گزارش به نتایج انتخابات اخیر انگلیس و آمریکا اشاره شده و نتایج آنها را به لحاظ شاخصهای اقتصادی غیرمنتظره اعالم کرده است.دراین گزارش، جوامع دوقطبی و دورنمای سیاسی مرکز توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته بود. با افزایش فاصله نسلی و تفاوتهای فرهنگی، ریسکها در خصوص تسریع بهبود وضعیت اقتصادی به واسطه تغییرات تکنولوژی بیشتر شده است. با وجود اینکه در برخی از کشورها سطح رفاه و خدمات اجتماعی باالست، اما در مقابل سیاستهای پوپولیستی حاکم شده و اقتصاد جهانی را دچار بحرانکردهاست.برخیکشورهاهمچناننتوانستهاندصدماتبحرانمالی که در سال 2008 رخ داد را جبران کنند. اما تنها افزایش رشد اقتصادی موجب نمیشود که اقتصاد کشور بهبود پیدا کند و باید بیشتر به افزایش درآمد و بیکاری توجه شود.در این گزارش تاکید شده که افزایش درآمد و ثروت شاخص بسیار مهمی در 10 سال آینده خواهد بود و اگر درآمد و ثروت افراد افزایش پیدا نکند، بالعکس فقر و بیکاری در جامعه حاکم خواهد شد و این موضوع ریسک جهانی را افزایش میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.