ضرورت توسعه منابع انسانی در بانکداری توسعهای

Jahan e-Sanat - - News -

مراسم افتتاحیه دوره ‪mini MBA‬ با همکاری سازمان مدیریت صنعت//ی و بانک صنع//ت و معدن برای برخی از مدیران این بانک در سالن سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.به گزارش »جهان صنعت« به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، علیاشرف افخمی، رییس هیاتمدی//ره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن در مراس//م افتتاحیه دوره ‪mini MBA‬ که با همکاری سازمان مدیریت صنعتی و بانک صنعت و معدن برای برخی از مدیران این بانک در س//الن س//ازمان مدیریت صنعتی برگزار ش//د، گفت: توسعه منابع انسانی و مدیریتی با آموزش مستمر و مدیریت دانش در بانکهای توسعهای از اهمیت باالیی برخوردار است و بانک صنعت و معدن در سالهای اخیر در این زمینه برنامهریزی فعالی داشته است. وی افزود: آموزش زمان خاص و مشخصی ندارد بلکه تا پایان عمر و در طول زندگی، انسان نیازمند یادگیری است. افخمی بیان کرد: اگر با نگاهی مقطعی و کوتاهمدت به مقوله یادگیری بنگریم، قابلیت دستیابی به توسعه پایدار را نخواهیم داشت زیرا توسعه، امری پویا و مستمر است .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.