پرداخت 2 میلیون و 700 هزار فقره تسهیالت کارآفرینی

Jahan e-Sanat - - News - از بانک

مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران گفت: این بانک دو میلیون و 700 هزار فقره وام قرضالحسنه معادل 150 هزار میلیارد ریال در 9 سال گذشته به متقاضیان سراسر کشور پرداخت کرده است.به گزارش »جهان صنعت« به نقل از روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران، مرتضی اکبری با اش//اره به اقدامات موثر بانک در حوزههای مختلف مسوولیتهای اجتماعی بیان کرد: این بانک طی 9 سال فعالیت ارزنده خود بالغ بر دو میلیون و 700 هزار فقره تس//هیالت قرضالحسنه به نیازمندان واقعی جامعه در زمینه حمایت از مددجویان کمیته امداد، سازمان زندانها و بهزیستی و همچنین وام به منظور ازدواج جوانان، رف//ع مایحتاج ضروری، درمان بیماریها، تامین مالی مس//کن برای روستاییان ...و اعطا کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.