خودزنی خانواده ترامپ

Jahan e-Sanat - - News - بازتاب

ایسنا- وزیراقتصادترکیهاعالمکرداینکشورحدود002 هواپیمای حامل کاال برای قطر فرستاده است.نیهات زپبکچی گفت: ترکیه برای قطر کمک ارسال نمیکند بلکه ما عملیات تجاری انجام داده و کاالهای مختلف را در راستای توافقهای امضاشده میان دو طرف ارسال میکنیم. وی گفت: قطر بعد از پرداخت تمام هزینهها محمولههای خود را تحویل گرفت و این یکحقطبیعیاستکهترکیهکاالهایشراارسالکند.وزیراقتصادترکیه گفت:ارزشقراردادهایمیانقطروترکیهطیماهگذشتهاز02 میلیوندالر آمریکابیشتربودهاست. دی/دارجنجال/یدرب/رجترام/پ براس//اس گ//زارش ت//ازه نیویورکتایمز، دونال//د جان ترامپ جونیور در ژوئن ،2016 پ//س از آنکه نامزدی ترامپ از س//وی حزب جمهوریخ//واه نهایی ش//د، به هم//راه جارد کوش//نر، داماد او، با زنی که به عنوان وکیل دولت روسیه معرفی ش//ده، دیدار کردهاند. تنها چند ماه بعد از این دیدار و در آس//تانه انتخابات بود که س//ایت افشاگر ویکیلیکس با مدیریت جولیان آس//انژ ایمیلهای حزب دموکرات و کلینتون را منتش//ر کرد.

تی//م ترامپ بعد از گزارش نیویورکتایمز ابت//دا تالش کرد تا این دی//دار را بیاهمیت و بیارتباط با انتخابات جلوه دهد. براس//اس بیانی//ه ابتدای//ی ترامپ، این دی//دار صرفا با هدف آش//نایی و معارفه صورت گرفته است ام//ا اتفاق//ات روزهای آینده و اس//نادی که منتشر شد، نشان داد این دیدار چندان هم ب//ا انتخابات بیارتباط نبوده و در واقع هدف اصلی این نشس//ت دس//تیابی ب//ه اطالعاتی ب//وده که تیم ترامپ تصور میکرده میتواند کلینت//ون را در مظان اتهام قرار دهد. بعد از انتش//ار گزارش نخست، ابتدا نیویورکتایمز و بعد پالیتیکو جزییات بیشتری از این دیدار محرمانه در برج ترامپ در منهتن نیویورک منتش//رکردند.

هر دو گزارش که در آنها به اظهارات چند مقام و منبع آگاه استناد شده بود، این نکته را تایید میکرد که ترامپ پسر با یک هدف حاضر به دیدار با این تبعه روس شده است: دس//تیابی به اطالعاتی ک//ه میتواند اعتبار کلینتون را خدش//هدار کند. واکنش ترامپ جونی//ور به این گزارشها، تایید دیدار، انکار ارتباط آن به انتخابات و اعالم آمادگی برای حض//وردرکنگ//رهوتوضی//حب//ود. فرس/تادهروس ناتالیا وسلنیتس//کایا، وکیل روسی که در مرکز این جنجال قرار داش//ت، با گفتن»من اطالعات مخربی در مورد کلینتون نداشتم... اما آنها به ش//دت مش//تاق چنین اطالعاتی بودند« در مصاحبهای که سهش//نبه گذشته پخش شد، تردیدی باقی نگذاشت که موضوع دیدار ژوئن ،2016 انتخابات ریاستجمهوری بوده اس//ت. وسلنیتسکایا گفت ترامپ پسر، کوش//نر و پائول منافورت، مدیر وقت ستاد تبلیغاتی ترامپ تص//ور میکردهاند که قرار اس//ت در این دیدار اطالعاتی دریافت کنند کهمیتوان//دب//هکلینت//ونضرب//هبزنن//د. بازی دو سر برد از سوی دیگر به مرور اطالعاتی در مورد نحوه ارتباط طرفین منتش//ر شد؛ اطالعاتی که نش//ان م//یداد یک انگلیس//ی مرتبط با روسیه، رابط میان تیم ترامپ و طرف روسی بودهاس//ت.

راب گلدس//تون، روزنامهن//گار س//ابق و برگزارکنن//ده تورهای موس//یقی اس//ت که میگوی//د این نشس//ت را به س//فارش امین آگارالوف، خواننده آذربایجانی و داماد سابق الهام علیاف، رییسجمه//ور آذربایجان که ساکن روس//یه و فرزند س//رمایهداری است که س//ابقه ت//الش برای مش//ارکت در یکی از پروژههای هتلس//ازی ترامپ را داش//ته، برگزار کرده اس//ت.

او روزی که ترامپ در انتخابات پیروز شد، عکسی از خود در اینستاگرام منتشر کرد که در آن لباسی با شعار روسیه به تن داشت. او زیر این عکس نوشته بود: بازی دو سر برد. او بعد از رسانهای شدن عکسهایش، این عکس را پاک کرد و حس//اب اینستاگرامش را هم بست اما تا پیش از بستن این حساب، تصاویر اینستاگرام او نشان میداد که او از بهار سال 2013 تاکنون دستکم 19 بار به روسیه سفر کرده است. او در یکی از مطالبش، روسیه را خانه دوم خودش توصیف کرده اس//ت. ایمیلهایترامپپس/ر ادامه انتشار اطالعات در مورد این دیدار و وجود شایعاتی مبنی بر اینکه متن ایمیلهای ترامپ جونیور و گلدستون به دست رسانهها افتاده، پس//ر ترامپ را وادار کرد تا ش//اید به عن//وان پیشدس//تی، مت//ن ایمیلهایی که پیش از دیدار، با گلدس//تون رد و بدل کرده را منتش//ر کند.

ایمیلهایی که نه فقط آتش این جنجال را خام//وش نک//رد، بلکه بیش از پیش بر آن دمید و موجب شد تا ترامپ جونیور به نقض قوانی//ن آمری//کا متهم ش//ود و حتی بازرس ویژه وزارت دادگس//تری آمری//کا در پرونده دخال//ت ادعایی روس//یه در انتخابات اعالم کن//د که این ایمیلها و دیدار در برج ترامپ را بررس//ی میکند.

گلدس//تون در ایمیلی ب//ه تاریخ 3 ژوئن 2016 به ترامپ جونیور نوش//ته است: امین االن تم//اس گرفت و از من خواس//ت تماس بگیرم و مس//اله بس//یار جالبی را با شما در میان بگذارم. دادس//تان روس//یه امروز صبح ب//ا آراس آگارالوف، پدرش، دی//دار کرده و پیشنهاد داده اطالعات و اسناد رسمیای را در اختیار ستاد ترامپ قرار دهد که هیالری و ارتباطات او با روسیه را در معرض اتهام قرار میدهد و برای پدرت بس//یار مفید اس//ت.

هرچن//د در ای//ن ایمیل اش//ارهای به نام دادستان روسیه نش//ده اما نشریه آتالنتیک نوش//ته اس//ت که احتماال منظور گلدستون یوری چایکا، دادس//تان کل روس//یه اس//ت که ارتباط بس//یار نزدیکی ب//ا کرملین و در عین ح//ال آگارال//وف دارد. در ادامه ایمیل گلدستون به صراحت از حمایت دولت روسیه از ترامپ صحبت کرده است. او نوشته است: اینها اطالعاتی بس//یار حس//اس و سطح باال اس//ت اما بخش//ی از حمایت روسیه و دولت این کش//ور از ترامپ است که با کمک آراس و امین انجام میش//ود.

او حتی پیش//نهاد کرده ک//ه میتواند از طریق یک واسطه این اطالعات را مستقیما در اختیار ش//خص ترامپ ق//رار دهد. فرزند ترامپ در پاس//خ، از این پیش//نهاد به شدت اس//تقبال کرده و مینویسد: اگر این چیزی ک//ه میگویی باش//د، عاش//قش هس//تم، به خص//وص اواخر تابس//تان )موع//د انتخابات ریاستجمهوری(. گلدستون سپس در چند ایمی//ل ابتدا یک مکالمه تلفنی میان ترامپ پس//ر و امین را هماهنگ ک//رده و بعد قرار مالق//ات جنجالی میان تی//م ترامپ و وکیل روسراتنظی//ممیکن//د. توصیهآس/انژ س//اعتی از انتش//ار این ایمیلها نگذشته بود که جولیان آس//انژ، مدیر سایت افشاگر ویکیلیک//س توئیتی منتش//ر ک//رد که ظن ارتب//اط میان تی//م ترامپ و این س//ایت را تقویت کرد. او نوش//ت: امروز صبح با ترامپ جونی//ور تماس گرفتم و برایش توضیح دادم که چرا باید ایمیلهایش را منتشر کند، مثال از طریق ما، دو س//اعت بعد، او خودش آنها را منتش//ر کرد. در جریان رقابتهای س//ال گذشته، بس//یاری از دموکراتها ادعا کرده بودن//د که دولت روس//یه ب//ا درز اطالعات محرمانه به ویکیلیکس قصد دارد بر عرصه سیاس//ی آمریکا اثر بگذارد. جنجالی که تازه آغاز ش/ده زمزمههای//ی که در م//ورد ارتباط ترامپ و روس//یه مطرح بود، حاال ابعاد گستردهای یافته و حتی برخی آن را زمینهس//ازی برای اس//تیضاح ترامپ میدانند. به نظر میرسد ای//ن آغ//از جنجال باش//د و دردس//ری که ترامپ پس//ر برای پدرش ایجاد کرده، ابعاد گس//تردهتری به خود بگیرد.

آدام ش//یف، نماین//ده دموک//رات و عضو ارش//د کمیته اطالعاتی مجل//س نمایندگان آمریکا میگوید: اطالعات بس//یاری بیشتری از آنچ//ه به صورت عمومی اعالم ش//ده، در م//ورد اقدامات غیرقانون//ی وجود دارد. گویا چش//مانداز انتش//ار اطالعات بیشتر، ترامپ جونی//ور را نگران کرده اس//ت. او سهش//نبه گذش//ته در مصاحبه با فاکسنیوز گفت اگر میتوانس//ت به عقب بازگردد، احتماال رفتار متفاوتیداش//ت.

احتم/ال افزایش تحریمهای آمریکا علیهروس/یه

ماجرای دیدار میان پسر دونالد ترامپ و وکیل روس موجب شده برخی از قانونگذاران آمریکای//ی به دنبال تصوی//ب نهایی هر چه سریعتر تحریمها علیه روسیه باشند. ترامپ از پس//رش دفاع کرده و شفافیت عملکرد او راس//تودهاس//ت.

بن کاردین، عضو ارشد حزب دموکرات در کمیته روابط خارجی س//نا گفته است آنچه می//ان دونالد ترامپ جونی//ور و وکیل روس رخ داده، تاکی//دی بر نحوه عملکرد روس//یه است. کاردین خاطرنشان کرده که تحریمها علیه مس//کو در اصل باید ب//ه دلیل مداخله روسیه در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، اشغال بخشهایی از اوکراین و گرجستان و همچنین حمایت روس//یه از رژیم بشار اسد پیشتر به تصویب میرس//یدند.

س//نای آمریکا 15 ژوئ//ن 25) خرداد( با 98 رأی مواف//ق در براب//ر دو رای مخال//ف طرح تحریمهای روس//یه را تصویب کرد اما ای//ن مصوبه از آن زمان ب//ه دلیل اختالفات حزبی می//ان دموکراتها و جمهوریخواهان، در مجلس نمایندگان آمریکا با مانع برخورد کردهاس//ت.

طرح تحریم روس//یه در اصل متممی بر طرح تحریمهای ایران اس//ت ک//ه به دلیل توسعه موش//کهای بالستیک، نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم در منطقه توسط قانونگ//ذاران آمریکای//ی علیه ای//ران تنظیم ش//داهس//ت.

دولت دونالد ترامپ مخالف بخشهایی از طرح تحریمها علیه روسیه است و در همین راستا دیدارهایی میان مقامات رسمی دولت و نمایندگان صورت گرفته اس//ت. به موجب ای//ن الیحه رییسجمه//ور آمریکا باید برای کاهش، تسهیل یا پایان دادن به تحریمهای روس//یه از کنگره اجازه بگی//رد و همین امر یکی از دالیل مخالفت دولت ترامپ است. در این الیحه همچنین تصویب شده که بسیاری از موارد تحریمی علیه روسیه اجباری هستند و ترام//پ نمیتواند با توجیه به خطر افتادن امنی//تمل//یآمری//کاآنه//اراردکن//د.

در زمان رایگیری سنای آمریکا در مورد متمم روسیه، چاک شومر سناتور دموکرات گفته بود که این حزب خواس//تار آن اس//ت تا تحریمهای روس//یه به موازات تحریمهای ای//رانپی//شبرون//د.

کاخ س//فید میگوی//د اعم//ال تحریمها علیه روس//یه میتواند به سیاس//ت خارجی آمریکا لطمه بزند و انعطافپذیری مذاکرات دیپلماتیک را با مش//کل روبهرو کند. با این حال شمار زیادی از نمایندگان جمهوریخواه گفتهاند که آنها با وجود مخالفتهای دولت قص//د دارند با تصویب این تحریمها در عمل پیامی قوی به روس//یه مخابره کنند. پدرمازاینمالق/اتبیخب/رب/ود در همین ح//ال دونالد ترامپ به حمایت از فرزندش در ماجرای دیدار با وکیل روس برخاس//ته و با انتش//ار بیانیهای گفته است: پسرم انس//انی با توانمندیهای زیاد است و از ش//فافیت او اس//تقبال میکنم.

دونال//د ترامپ جونیور پس از باال گرفتن جنج//ال مالقاتش ب//ا ناتالیا وسلنیتس//کایا، وکی//ل روس وقوع چنین دی//داری را تایید ک//رده و گف//ت به ای//ن امید با ای//ن وکیل دی//دار ک//رده که اطالع//ات و مدارکی علیه هیالری کلینتون، رقیب پدرش در انتخابات ریاس//تجمهوریبهدس//تآورد.

ترام//پ جونی//ور سهش//نبه گذش//ته در گفتوگویی تلویزیونی ب//ا فاکسنیوز گفت: ای//ن دیدار در نهایت چی//ز مهمی نبود و به معنای واقعی کلمه تنها 20 دقیقه وقت تلف ک//ردن بود. او همچنی//ن اضافه کرد از آنجا که این مالقات بیاهمیت بوده، در مورد آن ب//ه پدرش چیزی نگفته بود و دونالد ترامپ اطالعی از این موضوع نداش//ته اس//ت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.