توافق دوحه با واشنگتن کافی نیست

Jahan e-Sanat - - News -

عربس//تان و متحدانش که ماه پیش با قطر قطع رابطه کردند، در پی امضای تفاهمنامه آمریکا و دوحه برای مقابله ب//ا منابع مالی تروریس//م، بیانیهای صادر ک//رده و گفتهاند اقدام//ات و تالشهای ایاالت متحده را ارج مینهند اما این گام کافی نیست.

وزیر خارجه آمریکا سهشنبه گذشته در جریان دیدار از قطر، یادداشت تفاهمی را با دولت آن امضا کرد که هدف از آن تشدید مبارزه با تروریسم عنوان شده است. سفر رکس تیلرسون به غرب آسیا برای کمک به کاهش تنش بین دوحه و عربستان، مصر، امارات و بحرین صورت گرفته است.

بنا بر بیانیهای که خبرگزاری رس//می عربستان منتشر کرده چهار کش//ور، تالشهای ایاالت متحده برای مبارزه با تروریسم، مقابله با تامین منابع مالی آن و اتحاد قوی ناشی از نشس//ت عربی- اس//المی- آمریکایی را ارج مینهند. در ادامه آمده اس//ت: امضای تفاهمنامه مقابله با تامین منابع مالی تروریس//م بین ایاالت متحده و مقامهای قطر، نتیجه فشارهای مکرر و خواستههای ما طی سالهای گذشته است اما تاکید داریم که این گامها کافی نیست و چهار کشور از نزدیک جدیت مقامهای دوحه در مبارزه علیه هرش//کل از تامین منابع مالی تروریسم، حمایت و پشتیبانی از آن را زیر نظر خواهند داشت.

در بیانیه منتشرش//ده در خبرگزاری رس//می عربستان سعودی، قطر متهم شده است که پیش از این نیز توافقنامهها و پیمانهای امضا ش//ده را زیر پا گذاشته است. عربستان، ام//ارات، مصر و بحرین، در ای//ن بیانیه گفتهاند به اقدامات فعلی خود علیه دوحه تا زمانی که خواستههایش//ان بهطور کامل برآورده نشود، ادامه خواهند داد. بنا بر بیانیه منتشر شده، هدف از این خواستهها ایجاد ضمانت جهت مقابله با تروریسم، ایجاد ثبات و امنیت در منطقه است.

چهار کشور عربی و چند دولت دیگر، یک ماه پیش، روابط خود را با قطر، بهدلیل آنچه حمایت آن کشور از تروریسم و اخالل در امنیت و ثبات کشورهای خود و منطقه نامیدهاند، قطع کردند. دوحه این اتهامها را رد کرده و عربستان، امارات و دیگر کشورها را به تالش برای دخالت در امور داخلی خود و نادیدهگرفتن حق حاکمیت ملیاش، متهم کرده است.

ریاض و متحدانش، چندی پس از قطع رابطه، فهرستی از خواس//تههای خود را برای قطر فرس//تادند که در میان آنه//ا مواردی مانن//د کاهش روابط با ایران و بس//تن دفاتر دیپلماتیک آن در قطر، پایان دادن به فعالیت شبکه الجزیره و دیگر رس//انههای مورد حمای//ت دوحه یا برچیدن پایگاه نظامی ترکیه قرار دارند. قطر این ش//رایط را رد کرده است. دولتهای عربی نیز تهدید کردهاند دست به اقدامات بیشتری علیه دوحه میزنند.

قطع روابط چهار کشور با قطر باعث شده وزارت خارجه ایاالت متحده، کش//وری که با هر پنچ دولت رابطه نزدیک نظام//ی، سیاس//ی و اقتص//ادی دارد، ب//رای میانجیگری و جلوگیری از افزایش تنشها دس//ت به اقداماتی بزند. سفر تیلرس//ون به غرب آس//یا نیز در راس//تای همین اقدامات بهشمار میرود.

س//فر رکس تیلرس//ون به منطقه از کویت آغاز شد. او دوشنبه گذشته با صباح احمد جابر صباح، امیر کویت، دیدار ک//رد. کویت در بحران قطر نقش میانجی را برعهده گرفته اما تالشهایش تاکنون بینتیجه بودهاند. آمریکا پیشتر از تالشهای میانجیگرانه کویت در بحران قطر تمجید کرده بود. در قطر نیز تیلرسون از جمله با امیر قطر و وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر خود به دوحه تاکید کرده است که مواضع قطر روشن و منطقی است. او همچنین در رابطه با یافتن راهی برای حل بحران قطر ابراز خوشبینی کرده است.

از جمله اقدامات دیگر تیلرسون امضای تفاهمنامهای با قطر بر سر مبارزه با تروریسم بود. هدف از این معاهده به گفته تیلرسون، قطع منابع مالی تروریسم است. این تفاهمنامه که به امضای وزیر خارجه آمریکا و همتای قطری او، محمد بن عبدالرحمان آل ثانی رسید، قرار است به گفته تیلرسون، به امحای تروریسم در جهان کمک کند. این معاهده میتواند در راستای پاسخ دادن به اتهام اصلی عربستان و متحدانش به قطر، یعنی حمایت دوحه از تروریسم ارزیابی شود.

همزمان با سفر تیلرسون به کویت و قطر، آمریکا، بریتانیا و کویت نیز با انتشار بیانیهای مشترک در قبال بحران قطر موضعگیری کردند. در این بیانیه از جمله آمده اس//ت که بحران قطر باید هر چه س//ریعتر و از طریق گفتوگو حل و فصل شود.

قطر دومین مقصد وزیر خارجه آمریکا، در سفر به منطقه بود؛ جایی که دو طرف یادداشت تفاهم مربوط به اقدامات آینده حکومت قطر برای تقویت مبارزه با تروریسم و برخورد فعال با شبکهها و منابع مالی تروریسم را امضا کردند. رکس تیلرسون، پس از قطر، به عربستان سعودی میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.