اردوغان: اروپا وقت ما را تلف میکند

Jahan e-Sanat - - News -

رییسجمهورترکیهگفت:برایترکیهمایهآرامشخاطرخواهدبوداگراتحادیه اروپا بگوید که نمیتواند ما را به عضویت بپذیرد.

رجب طیب اردوغان در برنامه هارد تاک بیبیسی گفت: ترکیه قادر است روی پایخودبایستد.اوهمچنیناینمسالهراردکردکهدولتترکیه051 خبرنگار را زندانی کرده و گفت فقط دو نفر با کارت خبرنگاری محبوس هستند.

این اظهارات اردوغان درحالی ایراد ش//د که ترکیه بازداش//ت مدیر محلی گروه عفو بینالملل و 9 تن دیگر را تمدید کرده اس//ت. عادل اس//ر، روز پنجم ژوئیه همراه هفت فعال دیگر حقوق بشر و دو آموزشیار خارجی در یک کارگاه آموزشی بازداشت شد.

این01 نفربهعضویتدریکسازمانتروریستیمسلحمتهمشدهاند.بازداشت آنها باعث این نگرانی فزاینده شده که دولت ترکیه آزادی بیان را سرکوب میکند. این نگرانی از علل به مانع خوردن تالش این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپاست. در عین حال رییسجمهور ترکیه، اتحادیه اروپا را متهم کرد که وقت ترکیه را تلف میکند.

اردوغان گفت: ما به قول خود وفاداریم. اگر اتحادیه اروپا به صراحت بگوید که نمیتوانیم ترکیه را به عضویت بپذیریم، برای ما مایه آرامش خاطر خواهد بود. زمانی که من دور اول نخستوزیریام را طی میکردم، در اجالس سران اتحادیه اروپا ترکیه به عنوان کشوری توصیف میشد که یک انقالب بی سروصدا در آن روی داده است اما حاال همان اتحادیه اروپا دیگر نه فقط ما را به اجالس سران دعوت نمیکند که وقت ما را هم تلف میکند و این وضعیت فعلی ماست.

اردوغان گفت که اکثریت ترکها دیگر اتحادیه اروپا را نمیخواهند و معتقدند که رویکردش به ترکیه صادقانه نیست. او گفت: باوجود اینها ما برای مدت کم دیگری با اتحادیه اروپا صادق خواهیم بود. خواهیم دید چه دستاوردی دارد. او همچنین در مورد حمایت خود از قطر، در حالی که همسایگان قدرتمند عربش این کشور را به اتهام حمایت از تروریسم در معرض تحریمهای شدید قرار دادهاند، صحبت کرد. یکی از شروط گروه تحت هدایت عربستان برای رفع تحریمها بستن پایگاه نظامی ترکیه در قطر است اما اردوغان در واکنش، نیروهای بیشتری به آنجا اعزام کرد. اما او گفت: ترکیه بخش//ی از این مناقش//ه نیست. ما بخشی از این بحران نیستیم. برعکس، در منطقه خلیجفارس ما خواهان تشویق دیالوگ و صلح هستیم. ما برای یافتن یک راهحل عجله داریم. ترکیه هرگز طرفدار این نیست که مسلمانان منطقه به جان هم بیفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.