3 هزارغیرنظامیهمچناندرموصل

Jahan e-Sanat - - News -

BBC - سازمان ملل اعالم کرد که با وجود آزادی موصل، همچنان سه هزار غیرنظامی در بخشهایی از این شهر گرفتارند.شاهدان عینی در شهر موصل اعالم کردند که بالگردهای نظامی عراق همچنان حمالت هوایی را در بخشهاییازمنطقهالقلیعاتدربخشقدیمیموصلانجاممیدهند.اخیرا حیدرالعبادی،نخستوزیرعراقآزادیکاملشهرموصلرابهطوررسمیاعالم کرد. در همین حال و باوجود آزادی موصل، سازمان ملل اعالم کرد هنوز سه هزارغیرنظامیدراینشهرگرفتارهستند.فرماندهنیروهایائتالفضدداعش نیز اعالم کرده جنگ هنوز پایان نیافته و تنها یکی از جنگهای اصلی علیه داعش در عراق نهایی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.