مقصرناآرامیهادرجریاننشست02G

Jahan e-Sanat - - News -

رویترز-همزمانبااینکهسیاستمدارانآلمانییکدیگررامقصراعتراضات خش//ونتآمیزیدانستندکهبرنشستسرانگروه02 درهامبورگسایه افکنده بود، وزیر امور خارجه آلمان در اقدامی غیرمعمول از صدراعظم این کشور به شدت انتقاد کرد.این اظهارات همزمان با آن مطرح شد که تنشها در حزب حاکم آلمان میان حزب دموکراتمس//یحی آنگال مرکل و حزب سوسیالدموکرات زیگمار گابریل درست دو ماه قبل از انتخابات پارلمانی42 سپتامبر شدت گرفته است. برخی مفسران از تصمیم مرکل برای انتخاب هامبورگ، زادگاه تولدش که یک س//نت چپگرای افراطی بسیار قوی دارد، برایمیزبانینشستگروه02 انتقادکردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.