اعمالفشارحداکثریبرکرهشمالی

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- مقامهای نظامی کره جنوبی، آمریکا و ژاپن دیروز توافق کردند تا حداکثر فشار را بر کره شمالی برای آوردن این کشور بر سر میز مذاکره اعمال کنند.اینتوافقدرجریانیکویدئوکنفرانسمیانرییسموقتسیاستگذاری وزارتدفاعکرهجنوبی،معاونوزیردفاعآمریکادرامورامنیتآسیاوپاسیفیک ورییسکلسیاستگذاریدفاعیژاپنصورتگرفتهاست.اینسهکشوردر پیافزایشفعالیتهایتحریکآمیزکرهشمالیوانجامآزمایشهایموشکی این کشور دچار نگرانی زیادی شده و تصمیم گرفتهاند با اعمال فشار بیشتر پیونگیانگراسرمیزمذاکرهبیاورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.