احتمالصدورحکمجلباردوغاندرسوئد

Jahan e-Sanat - - News -

یورونیوز-چندیننفرازقانونگذارانسوئدیدادخواستیعلیهرییسجمهور ترکیهتنظیمکردهاندکهدرایندادخواست،ویرامتهمبهارتکابنسلکشی، جرم علیه بش//ریت و جرائم جنگی کردهاند.پنج نفر از قانونگذاران سوئدی دادخواستیرابهدادستانکلسوئدعلیهنقشاردوغاندردرگیریهایخونین میاننیروهایترکیهوشبهنظامیانکردارائهکردهاند.ایندادخواستشکایت برای اولین بار در سوئد علیه رییس یک دولت تنظیم شده است. البته در این پرونده نام چند تن از وزرای ترکیه از جمله بنعلی ییلدیریم، نخست وزیر این کشور نیز به عنوان متهمان پرونده ذکر شده است. اگر این دادخواست مورد پیگیری قرار گیرد در این صورت حکم بازداشت اردوغان صادر میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.