سفرترامپبهپاریس

Jahan e-Sanat - - News -

رویترز- رییسجمهور آمریکا دیروز برای دیدار و گفتوگو با رییسجمهور فرانسه به پاریس سفر کرد.دونالد ترامپ در حالی دیروز به پاریس سفر کرد که قصد دارد با امانوئل ماکرون بر سر سوریه و مقابله با تروریسم رایزنی و گفتوگو داشته باشد که رهبران دو کشور بر سر مسایل مختلف، اختالف نظرهای جدی و مبناییدارند.روسایجمهورفرانسهوآمریکاتاکنوننشاندادهاندکهدیدگاههای کامالمتناقضیدربارهمسایلیمثلتجارتبینالمللیوتغییراتآبوهواییدارند. مقامهایفرانسویوآمریکاییتاکیدکردهاندکهسفرترامپبهپاریسبهرهبراندو کشوراجازهخواهددادبرمسایلوموضوعاتیتمرکزکنندکهمنافعمشترکدارند از جمله حل و فصل بحران سوریه و مقابله با تروریسم جهانی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.