نگرانیبرلینازوضعیتروابطآمریکاوروسیه

Jahan e-Sanat - - News -

دویچهوله-یک مقام ارشد دولت آلمان گفت برلین از همکاری آمریکا و روسیه برای حل بحرانهای اوکراین و سوریه استقبال میکند اما تا زمانی که سیاستهایواشنگتنمقابلمسکوهمچنانمشوشباشدونقشمسکودر انتخاباتآمریکامشخصنشدهباشد،ایاالتمتحدهنمیتواندنقشسازندهای ایفاکند.اینمقامگفتمشخصنیستکهدولتترامپبتواندبادرگیریهای پیچیدهومهارنشدنیدراوکراینوسوریهمقابلهکندچراکهپیامهایمتناقضی دربارهسیاستهایشدرقبالروسیهارسالمیکندوهمچناناطالعاتیدرباره ارتباطاتکمپینترامپباروسیهافشامیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.