استقرارنیروهایجدیدترکیهدرقطر

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-وزارت دفاع قطر اعالم کرد سری پنجم نیروهای ترکیهای به قطر رسیدند.ایناقدامنشاندهندهادامهپافشاریقطربرموضعشدرردخواستههای کشورهایتحریمکنندهازجملهبستنپایگاهقطردرترکیهاست.ایننیروها در راستای همکاری نظامی مشترک ماموریت آموزشی خود را آغاز کردهاند. ایناقدامدرحالیانجاممیشودکهکشورهایعربستان،امارات،مصروبحرین برایآشتیبادوحهخواهانبستنپایگاهترکیهدرقطرشدهاند.پارلمانترکیه هفتمژوئیهپیشنویسقانونیراتصویبکردکهبهدولتاجازهاستقرارنیروهای مسلحترکیهدرخاکقطررامیدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.