پايان سبز بورس در هفته سوم تيرماه

Jahan e-Sanat - - News - بینالملل

در روزه//اي اخير اتفاقه//اي بزرگ و مهمي در عرصه اقتصاد كش//ور رخ داد كه همه آنها بر بازار سرمايه تاثير مثبت دارند. غالمرضا سالمي، كارش//ناس اقتصادي سنا ضمن اشاره به امضاي يكي از بزرگترين قراردادهاي نفتي تاريخ كشور و ورود سرمايهگذاران خارجي افزود: بازار سرمايه بازتابدهنده تحوالت مثبت در اقتصاد كش//ور اس//ت. اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه اظهار داشت: به طور كلي مهمترين مشكل اين روزهاي بازار سرمايه نرخ بهره بانكي در اقتصاد است. وي با اشاره به بهره باالي بانكي اظهار داشت: نرخ بهره باالي سپردههاي بانكي در شرايطي كه صنايع ما در حال حاضر بازدهي بااليي ندارند، اقتصاد را با مشكل مواجه كرده است. سالمي با اشاره به اينكه نرخ بهره اقتصاد كشور با نرخ بازدهي صنايع هيچ تناسبي ندارد، تصريح كرد: اين نرخ باال باعث شده استقبال از بازار سرمايه كم شود چراكه نرخهاي بهره از نرخ تورم تبعيت نميكند. اين كارشناس اقتصادي درباره راهكار حل اين مشكل مهم گفت: مهمترين راهكار رفع اين مشكل اين است كه علل باال بودن نرخ سود را بدانيم و در جهت كاهش آن اقدام كنيم. به گفته وي، زماني كه نرخ سود ثابت در محدوده 25 درصد باش//د، سرمايهگذاران در بازارسهامانتظاربازدهيباالي53 تا04 درصدي دارند. سالمي با اشاره به اينكه بايد نرخ سود ثابت در اقتصاد كاهش يابد، اظهار داشت: دولت ميتواند با پرداخت بدهياش به بانكها و انتشار اوراق بدهي بلندمدت با سود كم به روند كاهشي نرخ سود موثر در اقتصاد كمك كند. وي گفت: منظور از نرخ سود پايينباقدرتخريدسهامبهايناستكهاگركسي روزگذشته083 ميليونتوماناوراقيامعادلآن 100 هزار دالر خريد انجام داد، در 10 سال آينده هر زمان كه آن اوراق بازخريد شود، بازهم بتواند با آن پول 100 هزار دالر بخرد. اين كارشناس مالي با اشاره به اينكه اوراق خزانه در آمريكا با سود كمتر از سه درصد است، گفت: با وجود سود پايين اين اوراقچونقدرتخريدشثابتاستمورداستقبال قرار ميگيرد. در اروپا نيز اين اوراق با سود كمتر از يك درصد مورد استقبال قرار گرفته است. وي پيشنهاد كرد: در صورتي كه دولت در اقتصاد ايران نيز اين اوراق را با سود شش درصد اما قدرت خريد ثابتمنتشركند،ايناوراقمورداستقبالمردمقرار خواهدگرفت.

تاخيرراهاندازيبازارآتيارز از س//ويي ديگر، يك كارشناس بازار سرمايه ميگويد راهاندازي معامالت آتي و فيوچرز ارز براي اقتصاد كشور ضروري است و براي توليدكنندگان، واردكنندگان مواد اوليه و صادركنندگان مزاياي زيادي دارد به طوري كه اهميت آن در زمان نوسان نرخ ارز نمايان ميشود بنابراين بايد اقداماتي براي توسعه و راهاندازي اين ابزار صورت گيرد. شاهين چراغي در گفتوگو با ايسنا گفت: بورس كاال داراي پتانسيل بسيار خوبي در اقتصاد كشور است، به طوري كه طي چند سال اخير شاهد تغيير چهره بورس كاال از مكاني توزيعمحور به بورسي با تمركز برتوسعهابزارهايماليهستيم.درواقعهمينتغيير نگرشدربورسكاالستكهظرفيتهاياينبورس را براي فعاالن اقتصادي نمايان ميكند. وي با اشاره بهرشدهمزمانمعامالتفيزيكيوماليبورسكاال طي سال گذشته و ادامه اين روند در سالجاري گفت:نكتهحائزاهميتدرخصوصفعاليتبورس كاالايناستكهمعامالتفيزيكيمحصوالتبايد همزمان با توسعه بازار مالي پيش رود در غير اين صورت نميتوانيم بازار مالي قوي با عمق باال داشته باشيم.اينكارشناسبازارسرمايهاظهاركرد:توسعه بازارهايماليبهپشتوانهداراييهايفيزيكيمحقق ميشود كه هماكنون شاهد اين رويه در بورس كاال هستيم. چراغي در ادامه به لزوم ارائه خدمات هر چهبيشتر،متنوعتروآسانترازسويمجموعهبازار سرمايهبهفعاالنوسرمايهگذارانمرتبطبااينبازار اشاره كرد و گفت: رشد خدمات الكترونيك در همه بورسها در دس//تور كار قرار دارد كه روز گذشته شاهد رشد كاربران آنالين در روند معامالت بوديم. اين امر در بورس كاال نيز در دست اجراست زيرا بايد به الكترونيكي شدن تمام عيار معامالت مانند يك انقالب فكري نگاه كرد چراكه بازارهاي ما در دنياي كنوني محكوم به توسعه و تقويت اين حوزه هس//تند. وي درخصوص راهاندازي صندوقهاي كااليي گفت: بحث راهاندازي صندوقهاي كااليي و به طور مش//خص صندوق طال از سالها پيش مطرح بود كه بورس كاال از سال گذشته با فراهم كردن پيشنيازها، صندوق طال را راهاندازي كرد تا سبد طالي بورس كاال براي سرمايهگذاران پر شود. وي به لزوم راهاندازي بازار آتي ارز اشاره كرد و گفت: راهاندازي معامالت آتي و فيوچرز ارز براي اقتصاد كشور ضروري است و براي توليدكنندگان، واردكنندگان مواد اوليه و صادركنندگان مزاياي زيادي دارد به طوري كه اهميت آن در زمان نوسان نرخ ارز نمايان ميشود بنابراين بايد اقداماتي براي توسعه و راهاندازي اين ابزار صورت گيرد. وي ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر راهاندازي بازار آتي ارز باوجوددستورمقامهايعاليكشوربهتاخيرافتاده است در حالي كه راهاندازي اين بازار باعث توسعه اقتصاد كشور و ايجاد شفافيت اقتصادي ميشود و بايدهرچهسريعترراهاندازيشود.بهگفتهچراغي، بورسكاالپتانسيلوظرفيتخوبيبرايراهاندازي ب//ورس آت//ي ارز دارد و اميدواريم اين بازار هرچه سريعتر راهاندازي شود.

دردادوستدهايآخرينروزمعامالتيهفتهشششاخصبورسيصعودي شدند.بهگزارشسنا،درمعامالتروزگذشتهشاخصكلبورس91 واحد رشد كرد و به رقم 79 هزار و 509 واحد رسيد. همچنين شاخص بازار اول 79 واحد باال رفت اما شاخص بازار دوم 291 واحد افت كرد. نمادهاي ملي مس، گروه پتروشيمي سرمايهگذاري ايرانيان، فوالد خوزستان، فوالد مباركه و بانك ملت با بيشترين تاثير مثبت بر شاخص رشد اين متغير را رقم زدند. اين در حالي بود كه نمادهاي صنايع پتروشيمي خليجفارس و گلگهر با بيشترينتاثيرمنفيبرشاخصمانعرشدبيشتراينمتغيرشدند.سهامداران بورس تهران روز گذشته بيش از 525 ميليون برگه سهم و حقتقدم را به ارزش يك هزار و 343 ميليارد ريال در 40 هزار نوبت معامالتي دست به دست كردند. همچنين گروههاي فلزات اساسي، كانيهاي فلزي و قند و شكر با بيشترين حجم و ارزش معامالت درصدر برترين گروههاي صنعت قرارگرفتند.صدرنشينيبازارنيزبابيشترينرشدقيمتمتعلقبهنمادهاي فروسيليس ايران، حملونقل بينالمللي خليج فارس، سرمايهگذاري ملت، موتورسازان تراكتورسازي ايران، ايرانتاير، قند شيرين خراسان و بينالمللي محصوالت پارس بود. در مقابل نمادهاي سرماآفرين، داروسازي زاگرس، فارمد پارس، معدني دماوند، شير پاستوريزه پگاه اصفهان، كارتن ايران، شهد ايران و محورسازان ايرانخودرو با بيشترين كاهش قيمت در انتهاي جدول معامالت نشستند. در معامالت روز گذشته بورس تهران سرمايهگذاران براي خريد اوراق مشاركت شهرداري سبزوار، سهام ايرانتاير، واحدهاي صندوق كيان،پارندپايدارسپهر،اوراقصكوكسايپا،سهامسرمايهگذاريآتيهدماوند و اوراق مشاركت ملي نفت ايران بيشترين تقاضا و سنگينترين صفهاي خريد را ثبت كردند. اين در حالي بود كه در س//وي ديگر بازار گروهي از سرمايهگذاران براي خروج از واحدهاي صندوق كيان، پارند پايدار سپهر، سهام ايرانترانسفو، اوراق صكوك بناگستر كرانه، سهام سيمان خزر، سيمان مازندران و ريختهگري تراكتورسازي ايران بيشترين عرضهها و طوالنيترين صفهاي فروش را ثبت كردند. در گروههاي ساختماني و سيماني شاهد معامالتي اكثرا منفي بوديم. در اين بين تنها نمادهاي ثغرب، ثرود، سغرب، سدور، سكرما و سكرد از اقبال بيشتر و در نتيجه نوسانات مثبت برخوردار بودند.نمادبمپناپسازبرگزاريمجمععاديساالنهصاحبانسهاموتقسيم سودنقدي009 رياليبارشدحدود5/3 درصديموردبازگشاييقرارگرفت و در ادامه تا حدود 9/5 درصد مثبت پيش رفت اين در حالي بود كه ساير نمادهاي گروه يوتيليتي متعادل به كار خود پايان دادند. گروه قندي اكثرا سبزپوش و با معامالتي مثبت همراه بودند كه در اين ميان نمادهاي قثابت، قزوين، قصفها، قشرين و قمرو از اقبال بيشتري برخوردار بودند و صف خريد شدند. در پايان معامالت روز گذشته ملي مس با معامله 46 ميليون سهم بيشترينحجممعامالتوصنعتيآمابامعاملهبلوكي201 ميلياردريالي بيشترين ارزش معامالت را ثبت كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.